log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Seanfhaclan

Thig an fhìrinn, mar àirc a bhitheadh `ga cumail fo `n uisge, an uachdar uair no uaireigin.

Thig an fhìrinn, mar àirc a bhitheadh `ga cumail fo `n uisge, an uachdar uair no uaireigin.

Thig an fhìrinn, mar àirc a bhitheadh `ga cumail fo `n uisge, an uachdar uair no uaireigin.
-The Casket

Neach-Aithris: Stéiseag NicGilleathain

Truth, like a cork held under water, will come to the surface sooner or later.
-The Casket

Narrated by Stacey MacLean

La vérité est comme un bouchon sous l’eau : elle finira tôt ou tard par remonter à la surface.
- The Casket

Rapporté par: Stacey MacLean