log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Ceòl is Dannsa

Maighstir Aonghas Morris, Fìdhleir

Facal-toisich

Puirt air an cluith le Maighstir Aonghas Morris: dà chaismeachd, srath spé agus ruidhlichean.

Neach-aithris: Séidheag Nic'illeMhaoil

In this medley, Father Angus Morris plays two marches, a strathspey and ends the set with some reels.

See video

The Honourable Miss Elspeth Campbell ( T. Douglas) – Caismeachd
Leaving Localsh (Traidiseanta) – Caismeachd
Lucy Campbell (Traidiseanta) – Srath Spé
Colonel McBain’s Fancy (Murdoch McDonald) – Ruidhle
The Drummer (Traidiseanta) – Ruidhle
Traidiseanta – Ruidhle
“The Yetts of Muckart” (James Stewart Robertson) – Ruidhle

Tunes by Fr. Angus Morris.

Maighstir Aonghas Morris

Fhuair Maighstir Aonghas Morris, mac Pàdraig agus Floraidh (NicDhòmhall) à Mabu Bheag, Siorramachd Inbhirnis, meas is cliù mar fhìdhleir. Thog e suas `n fhidheall aig aois còig bliadhn' deug, as deaghaidh dha cluinntinn na co-oghaichean aig `athair, na “Lewis” Dòmhnallaich à Seastaco. Gu math tràth, thug Jim ‘Lewis’ cuideachadh do Mhgr Morris a’ togail bunait agus dh’ ionnsaich e dha ceòl a leubhadh. Thòisich Mgr Morris a’ cluich `son chàirdean agus mun cuairt 's a' choimhearsnachd agus fiu `s a’ faighinn cothrom a thoirt fois dha 'n phrìomh fhìdhleir aig na dannsaichean ionadail. Nuair a bha e mu mheadhan na fhicheadan, rinn e 'mach gu robh an t-sagartachd bhuaithe nuair a bha e aig Oilthigh N.F.X. Chuir e seachad iomadh bliadhna ann am parraistean air feadh Cheap Breatainn agus seachd bliadhna anns na Honduras cuideachd; `s nuair a ràinig e dhachaidh, ghabh e suim 's a' cheòl a rithist. Tha Mgr Morris air a bhith 'na shagart ann am Màbu fad beagan do bhliadhnaichean an dràsd’ agus tha e air a bhith `cumail air a’ toirt taic do cheòl na coimhearsnachd `s a' là `n diugh.

Neach-aithris: Séidheag Nic'illeMhaoil

Father Angus Morris, son of Patrick and Florence (MacDonald), is a well-respected fiddler from Colindale, Nova Scotia. He first picked up the violin at age 15, influenced by his father’s first cousins, the ‘Lewis’ MacDonalds of Port Hood. Early on, cousin Jim ‘Lewis’ would help Fr Morris tune his fiddle and offered basic instruction on note reading. Fr Morris began to play for friends and at various community events and enjoyed the opportunity to “spell” the main fiddler at local dances. In his mid-twenties, Fr Morris decided to enter the priesthood while in his final year at St. F. X. University. He served in parishes throughout Cape Breton and spent seven years stationed in Honduras. Upon returning home, Fr Morris became very involved with the music scene in Cape Breton. He is currently parish priest in Mabou and continues to be a strong supporter of fiddle music on the island.

Siorramachd Inbhir Nis

Ceòl is Dannsa

Ruidhle Cheathrar

Facal-toisich

Tha a' Ruidhle Cheathrar am measg nan seann dannsaichean a thugadh a nall as an t-seann dùthaich. Tha fianais air bho shean 's na h-òrain air an taobh seo, agus gu mìorbhaileach chum a' sluagh beò e anuas chun a’ là an diugh, gu h-àraid am measg theaghlaichean Siorramachd Inbhirnis.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Tha Scotch Four is one of a large number of old dances brought over from the Scottish Gàidhealtachd. It is mentioned in at least one early song composed here, and has miraculously survived into our own time, kept alive primarily among families in Inverness County.

See video

Dà chàraid a' sàs 's a' Ruidhle Cheathrar ann an talla Abhainn a Deas, Ceap Breatann, Alba Nuadh. Film air a thogail 's a' Lùnastail 2006.
Na dannsairean:  Dawn NicDhòmhnaill-Ghilleasach, Meileadaidh Chamshron, Benedict MacDhòmhnaill agus Gerard Peutan. Fìdhleir: Glen Greumach.

'Air a chleachdadh le cead.

Glen Graham plays Scotch Four tunes for two couples dancing at the West Mabou hall. The film was taken in August 2006. Dancers include  Dawn MacDonald-Gillis, Melody Cameron, Benedict MacDonald and Gerard Beaton.

Used with permission.

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Ceòl is Dannsa

Dannsa `s an Àrd-Bhaile

Facal-toisich

Anns an Àrd-bhaile, bi Leanne Aucoin a' teagasg dannsa-céim. Tha toileachas mór às danns' air a bhith aice on a bha i `na cnapaig aig aois cóig bliadhna. `S ann aig Sìne NicNìll a fhuair i a' cheud ionnsachadh air dannsa `s an t-seann nòs. Thòisich Leanne air clàsaichen a' cur air n-adhart i fhéin bho chionn deich bliadhna. Bidh a' mhór cuid dhe `n luch-ionnachaidh a bhios i `teagasg eòlach air beagan dannsaidh mu thràth. Tha dannsairean a' cumail romhpa air aobhar spòrs culturach `s cleachdadh collain air leth slàn, fallain.

Neach-aithris: Seumas Watson

Leanne Aucoin currently offers step-dance classes in HRM, as well as teaching square sets. Leanne's love of stepdancing began at age 5 in Sydney Mines when she started taking lessons with Jean MacNeil. She just loved it; and still does. Leanne has been teaching step-dance for about 10 years now. Students tend to come to classes with a knowledge of the tradition already. Many wish to keep a connection with their culture, get some exercise and have great fun.

See video

Dannsa `s an Àrd-bhaile

Stepdancing in HRM.