log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Ceòl is Dannsa

Natalie DeCoste, Dannsair

Facal-toisich

Natalie DeCoste a' dannsa ri ruidhlichean. Tha na puirt air an cluich le Kayla Marchand. Ainmeannan nam port: Rannie MacLellan’s Reel, Miss Susan Cooper.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Reels danced to by Natalie Decoste, set played by Kayla Marchaned. The tunes: Rannie MacLellan’s Rell, Miss Susan Cooper.

See video

Rannie MacLellan's Reel - Ruidhle - Brenda Stubbert

Miss Susan Cooper - Ruidhle - Traidiseanta

Ceòl le Kayla Marchand.

Natalie DeCoste dances to a couple of reels played by Kayla Marchand.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Ceòl is Dannsa

Wilfred mac Lachlain `ic Steabhain, Fìdhlear

Facal-toisich

Ruidhlichean na bainnseadh – dà ruidhle – air a' seinn le Wilfred MacIlliosa.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Wedding reels – two reel played by Wilfred Gillis.

Puirt air an gabhail le Uilleam MacIllios’

An Gabh thu Bean a Dhòmhnaill Bhig - Ruidhle - Traidiseanta
The Periwig - Ruidhle - Traidiseanta

“Cuir a chadal a chàraid”
Port: The Periwig

Tha mi toileach `dol a laigh
Tha mi toileach ---
Tha mi toileach `dol a laigh
Leis a chaileag bhoidheach.

Séisd:
Horo leanaidh mi thu, leanaidh mi thu, leanaidh mi thu
A h-uile ceum gun ni thu caoidh

Tunes by Wilfred Gillis.

Wilfred mac Lachlain Steabhain

Rugadh Wilfred mac Lachlain Steabhain ann an Àrasaig, Siorramachd Antaiginis. B’e an t-ochdamh glùn do shliochd fhìdhleirean a thàinig anall à Mórar. Chuir Wilfred suim ‘sa cheòl nuair a bha e `na chnapach ag éisdeachd ri seinn athar. Bha Wilfred shuas Ottawa fad iomadh bliadhna ag obair ann an t-seirbheis na staiteadh.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Wilfred Gillis was born in Arisaig, Antigonish County. He was the eighth generation of a family of fiddle players, who originated in Morar. Wilfred got his start on the fiddle as a boy, listening to his father Lauchie. Wilfred moved to Ottawa where he lived for many years and had a career with the civil service.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Ceòl is Dannsa

Jackie Dunn MacIsaac, Ban-Fhìdhlear 2

Facal-toisich

Chaidh a’ cheud phort `s an t-sreath seo,“Memories of John W. MacEachern” a dheanadh le bràthair seanair Jackie, Dan Hughie MacEacharna. `S e an dara port, “Don Side,” air a leantail le “Hornpipe” a rinn Aonghas Sisealach. `S e an ath ruidhle “Paresis". Tha i crìochnachadh le ruidhle tradaiseanta, “Sally Gardens".

Neach-aithris: Seumas Watson
 

This selection begins with a tune composed by Jackie’s granduncle Dan Hughie MacEachern entitled, “Memories of John W. MacEachern.” This air was made for Jackie’s grandfather. The second tune is a traditional strathspey called “Don Side." She follows with “Hornpipe” composed by Angus Chisholm and a reel called “Paresis.” Jackie wraps up the set with a traditional reel called “Sally Gardens."

Puirt air an gabhail le Jackie Dunn MacIsaac

Dunn to a T, 1995 - Jackie Dunn MacIsaac:

Memories of John W. MacEachern Fonn (Dan Hughie MacEachern)
Don Side Strathspey (Traditional)
Hornpipe (Angus Chisholm)
Paresis Reel (Traditional)
Sallly Gardens Reel (Traditional)

Dunn to a T, 1995 - Jackie Dunn MacIsaac:

Memories of John W. MacEachern Air (Dan Hughie MacEachern)
Don Side -  Srath Spé (Traditional)
Hornpipe  (Angus Chisholm)
Paresis - Ruidhle (Traditional)
Sallly Gardens - Ruidhle (Traditional)

Jackie ni’n Sheumais Fraser mac Fhraing Moses ‘ic Sheumais

`S ann do Bhun na h-Aibhne Deas a bhuineas Jackie ni’n Sheumais Fraser (mac Fhraing Moses 'ic Sheumais). `S e ban-fìdhleir `s pianist air leth a th’ innte.  Tha i 'na ban-sgoilear chiùil ann am Bail' Anndra. `S e a seanair, Iain Uilleam MacEacharna a dh’ ionnsaich leughadh `s a sgrìobhadh ceòl do Dhan R. Dòmhnallach. Dh'fhàs Jackie suas ann an taigh làn do cheòl.

Neach-aithris: Seumas Watson

Jackie Dunn MacIsaac was born in Antigonish and grew up in Lower South River, Antigonish County. She is a well-known fiddler, pianist, step-dancer, music and dance instructor, composer and schoolteacher. Jackie is the daughter of James Fraser Dunn and well-known Cape Breton step dancer, Margaret MacEachern of Queensville. Jackie’s late granduncles Dan Hughie MacEachern and Alex Joe MacEachern, were both fiddlers and composers, and her grandfather, the late John Willie MacEachern, also a fiddler, is credited with teaching Dan R. MacDonald to read and write music. Jackie grew up surrounded by music and has been highly influenced by her granduncle Dan Hughie’s playing through her mother, who like Dan Hughie, had a keen memory and ear for tunes. Margaret passed on to Jackie, through John Willie's, Alex Joe's and Dan Hughie's music and beliefs, that tunes should be played correctly and as they were always played in the Gaelic tradition. Jackie is related to many other Cape Breton musicians on both her mother and father’s sides. Her ancestors - MacEacherns, Frasers, MacMasters, MacDonalds, MacMillans – came from Lochaber District, Oban, Morar, Isle of Skye, Kintail, Beauly, Isle of Harris, Spean Bridge, Isle of Eigg, Islay and Moidart.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Ceòl is Dannsa

Scott Williams, Pìobaire

Facal-toisich

Puirt air a’ phìob `gan cluich le Scott Williams: fonn-mall, dà shrath spé agus ruidhlichean. Ainmeannan nam port: Fàgail Lismore, Aspen Bank, Lady MacKenzie of Fairburn, Sleepy Maggie, and Archie Brown.

Neach-aithris: Seumas Watson

In this pipe medley, Scott Williams begins with a slow air, goes into two strathspeys and ends with some reels. The tunes: Leaving Lismore, Aspen Bank, Lady MacKenzie of Fairburn, Sleepy Maggie, Archie Brown.

See video

Fàgail Lismore - Fonn socrach - Mrs Martin Hardy
Aspen Bank - Srath Spé - John Mac Phedran
Lady MacKenzie of Fairburn - Srath Spé - Traidiseanta
Sleepy Maggie - Ruidhle - Pipe Major J.G. Slattery
Archie Brown - Ruidhle - J. Scott Skinner

Tunes by Scott Williams.

Scott MacUilleim

Rugadh Scott MacUilleim 's a’ Bhaile Mhór, Siorramachd Antaiginis. Thàinig a’ chiad MhacUilleim, Zephaniah, gu Albainn Nuadh ann an 1783 as deaghaidh na h-Armachd a's na Staitean Aonaichte. `S e té NicHadaidh a bu mhàthair do Scott agus Bana-Chamaranach a bu sheanmhair dha. Bha Scott `na mhaighstir-sgoile ann am Bail' Anndra, Siorramachd Antaiginis. Tha e fhathast ag ionnsachadh na pìoba dha 'n fheadhainn òga `s a' Bhaile Mhór agus ag obair leis a’ chòmhlan-phìoba Clann Thòmais.

Neach-aithris: Seumas Watson

Scott Williams was born in Antigonish, Nova Scotia. He is descendent of Zephaniah Williams, a pioneer who came to Nova Scotia in 1783, following the American Revolution. His mother was a MacHattie from Loch Katrine, and his grandmother was a Cameron from Addington Forks, Antigonish County. Scott taught elementary school in St. Andrews, he continues to hold private bagpipe lessons and has currently organized the Clan Thompson Pipe Band. 

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Ceòl is Dannsa

Jackie Dunn MacIsaac, Ban-Fìdhlear 1

Facal-toisich

Tha na puirt seo air a'  seinn aig Jackie Dunn. Tha i 'tòiseachadh le “Dan Hughie MacEachern’s Jig,” port a rinn Iain Morris MacRaing do bhràthair a seanar. Thog i an ath phort, “Down the River” aig Budaidh Mac a' Mhaighstir. Rinn i fhéin am port mu dheireadh ’“Jackie I Hardly Knew Ya!”

Neach-aithris: Seumas Watson

This selection of jigs from Jackie begins with “Dan Hughie MacEachern’s jig” a tune named after her granduncle, composed by John Morris Rankin. She picked up the second, a traditional tune entitled, “Down the River” from Buddy MacMaster. The piece concludes with a jig Jackie composed herself called, “Jackie I Hardly Knew Ya!”

Puirt air an gabhail le Jackie Dunn MacIaasc

Dunn to a T, 1995 - Jackie Dunn MacIsaac:

Dan Hughie MacEachern's - Port Cruinn - (John Morris Rankin) SOCAN
Down the Rive - Port Cruinn - (Traidiseanta)
Jackie, I Hardly Knew `Ya - Port Cruinn - (Jackie Dunn)

Dunn to a T, 1995 - Jackie Dunn MacIsaac:

Dan Hughie MacEachern's Jig (John Morris Rankin) SOCAN
Down the Rive Jig (Traditional)
Jackie, I Hardly Knew `Ya Jig (Jackie Dunn)

Jackie ni’n Sheumais Fraser mac Fhraing Moses ‘ic Sheumais

`S ann do Bhun na h-Aibhne Deas a bhuineas Jackie ni’n Sheumais Fraser (mac Fhraing Moses ‘ic Sheumais).  `S e ban-fhìdhleir `s pianist air leth a th' innte. Tha i `na ban-sgoilear chiùil ann am Bail' Anndra. `S e a seanair, Iain Uilleam MacEacharna, a dh’ ionnsaich leughadh is sgrìobhadh ceòl do Dhan R. Dòmhnallach. Dh'fhàs Jackie suas ann an taigh làn do cheòl.

Neach-aithris: Seumas Watson

Jackie Dunn MacIsaac was grew up in Lower South River, Antigonish County. She is a well-known fiddler and pianist. She is a music teacher at St. Andrew's Consolidated. schoolteacher. Her grandfather, the late John Willie MacEachern is credited with teaching Dan R. MacDonald to read and write music. Jackie grew up surrounded by music.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Samhla air Dualchainnt

Blas Antaiginis/Phiogtò 1

'L' leathann

Rugadh mi air an deicheamh là fichead do `n mhìos, do `n darna mhìos fa dheireadh dhe `n bhliadhna 1882 aig Cùl na h-Aibhne Deas. Chaidh mo bhaisteadh ann an Eaglais St. Andrew's a' seo air a' chiad là do `n mhìos fa dheireadh `s a' cheart bliadhna.

- Aonghas mac Eóghainn `ic Eóghainn

© Canadian Museum of Civilization, recorded by Gordon MacLennan, 1972, MAC-B-16
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

A sample of Angus MacPherson's dialect.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Samhla air Dualchainnt

Blas Antaiginis/Phiogtò 2

Muileann Dubh

Tha niod na circe-fraoich
'S a' mhuileann dubh, 's a' mhuileann dubh
Tha niod na circe-fraoich
'S a' mhuileann dubh bho shamhradh

Tha 'm muileann dubh air thuraman
Tha 'm muileann dubh air thuraman
Tha 'm muileann dubh air thuraman
'S e togairt dol a dhannsa

Bidh an crodh a' breith na laogh
'S a' mhuileann dubh, 's a' mhuileann dubh
Bidh an crodh a' breith na laogh
Anns a' chiad mhìos dhen t-samhradh

Tha 'm muileann dubh air thuraman
Tha 'm muileann dubh air thuraman
Tha 'm muileann dubh air thuraman
'S e togairt dol a dhannsa

Bidh cur is cathadh sneachd ann
'S a' mhuileann dubh, 's a' mhuileann dubh
Bidh cur is cathadh sneachd ann
'S a' mhuileann dubh, 's a' gheamhradh

Bidh an donas ann le adhaircean
'S a' mhuileann dubh, 's a' mhuileann dubh
Bidh an donas ann le adhaircean
'S a' mhuileann dubh, a's an oidhche

Muileann Dubh, Catrìona ni'n Lachlainn Steaphainn Aonghais Iain, Baile Mhoirein

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

The Black Mill, Catherine MacKenzie (née Gillis), Morristown

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Nòs a’ bhìdh

Maragan is Ìosban

Facal-toisich

`S e maragan agus ìosban dà bhiadh a tha cumanta ann an Siorramachd Inbhirnis agus Siorramachd Antaiginis am measg Ghàidheal. Tha cuimhn' aig an an t-seann fheadhainn air  a' bhiadh seo a bhi air a' bhòrd-bhìdh gu tric an àm an òige. Tha cuid `gan deanadh fhathast. Gus marag gheal a dhèanadh, cuirear min-choirce, uinneanan, spìosan agus geir ann an caolan a' mhairt. Nìthear maragan dubha air fuil a' mhairt. 

Tha an t-ìosban cus na `s motha agus dèante air feòil phronn, spìosan `s uinneanan. Thuinich roinn mhór do dhaoine a mhuinntir Lochabair agus Mhórair a's an dà shiorramachd seo.

Neach-aithris: Seumas Watson

Two sausages often prepared by Gaels in Antigonish County and Inverness County were maragan and iosban. These dishes are still remembered by the older generation in both areas, and, on ocassion, remain prepared to this day. “Maragan” are puddings made by stuffing a cow intestine with oatmeal, onions, spices and suet. For black puddings, cows blood is added.

Iosban is a larger sausage made with hamburger, spices and onions. Many people from the Lochaber and Morar areas of the Highlands settled in these counties.

Le maragan et l’ìosban étaient deux sortes de saucisses qu’on préparait souvent chez les Gaëls du comté d’Antigonish et du comté d’Inverness. Les personnes âgées se souviennent encore de ces mets dans ces deux régions et on les prépare encore à l’occasion aujourd’hui. Le maragan est un boudin fait en remplissant un intestin de vache d’avoine, d’oignons, d’épices et de suif. Pour produire un boudin noir, on ajoute du sang de vache.

L’ìosban est une saucisse plus grosse faite de viande hachée, d’épices et d’oignons. Bon nombre de personnes originaires des régions du Lochaber et de Morar dans les Highlands se sont établies dans ces comtés.

Maragan is Ìosban

Air a’ bhaile, chan eil sian a' dol a dholaidh. Aig àm na bùidsearachd, théid caolain a’ mhàirt a ghléidheadh gus maragan a dheanadh. Tha na caolain air an lìonadh le uinneanan, min-choirce, geir agus spìosan. Théid na maragan ùr-dèante a ghoileadh mu uair a thìde. Bidh iad an uair sin deiseil `son fraoighigeadh. Tha a' mharag fìor bhlasda le toirneapan `s buntàta còmhla rithe.
 
Bidh ìosban `ga dheanadh deiseil 's an t-fhoghar cuideachd. `S e caolan mór a’ mhàirt, air a lìonadh le feòil phronn, uinneanan agus spìosan, a tha air a chleachdadh ann. As deaghaidh an ìosbain a dhùnadh aig gach ceann, théid a chrochadh an àite blàth air a’ lobhtaidh gus a thiormachadh. Nuair a bhios e deiseil, gabhaidh e bruich, air neo goil, air a’ stòbh. Tha an t-ìosban gu h-àraidh fasanta aig àm na Nollaig.

Neach-Aithris: Stéiseag NicGilleathain

Preparation of two common sausage-like foods common among Gaels.

Narrated by Stacey MacLean.

Préparation de deux types de saucisses qu’on retrouve dans les comtés d’Antigonish et de Pictou.

Rapporté par: Stacey MacLean

Mag ni’n Eideard Chaluim Ailein Ghilleasbuig

`S ann à Ceap Sheòrais a tha Mag ni’n Eideard Chaluim Ailein Ghilleasbuig. Thàinig a cuideachd à Lochabar taobh a h-athar agus às Eilean Bharraigh `s Mùideart taobh a màthar. Tha cuimhn’ aig Mag air a’ Ghàidhlig a chluinneil nuair a bha i òg. Thigeadh piuthair a seanmhar, Floraidh NicNìll - bean-phòsda MacIllEathain - air chéilidh. Bhitheadh ise, `s màthair Mhag, a’ bruidhinn na Gàidhlig còmhla. Tha Mag a’ gabhail suim `s a Ghàidhlig, ged nach eil ach beagan Gàidhlig aice fhéin. Bidh i `gabhail pàirt gu tric ann an tachartasan na Gàidhlig `s a' Bhaile Mhór.

Neach-aithris: Seumas Watson

Mag Lowe (née MacEachern), of Cape George, shared the included information about traditional Gaelic food. Mag is descended from emigrants from Lochaber on her father’s side, and from Barra and Moidart on her mother’s side. Mag recalls hearing Gaelic spoken when she was a child; her grandmother’s sister would get together with Mag’s mother and the two would speak Gaelic together. Although Mag herself did not speak the language growing up, she is currently involved with many Gaelic activities in the Antigonish area.
 

Mag Lowe (née MacEachern), de Cape George, nous a fait part de ces informations sur les aliments traditionnels des Gaëls. Mag descend d’émigrants du Lochaber du côté de son père et d’émigrants de Barra et de Moidart du côté de sa mère. Elle se rappelle qu’on parlait le gaélique à la maison quand elle était petite. Mag se souvient également d’un grand nombre de recettes et de remèdes que sa mère utilisait dans son enfance à Cape George. Même si Mag elle-même ne parlait pas la langue quand elle était petite, elle participe aujourd’hui à de nombreuses activités en gaélique dans la région d’Antigonish.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Na h-Òrain

Bithibh Aotrom `s Togaibh Fonn

Facal-toisich

Rinneadh an t-òran seo leis a’ bhàrd MacIlleain as deaghaidh dha fearann a thogail air tìr mór ann an Albainn Nuaidh faisg air Antagonais. 'S ann an Tiriodh a rugadh 's thogadh am bàrd. 'S an òran tha e moladh an t-saoghail Ghaidhealaich 's na daoine air gach taobh dhe 'n Chuan Siar.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

This song was composed by the Bard MacLean, after he settled in Nova Scotia, not far from Antigonish. He was born and raised in Tiree. The song is a celebration of the Gaelic world as it existed then, on both sides of the Atlantic.

Bithibh Aotrom 's Togaibh Fonn

Séisd:
Bithibh aotrom `s togaibh fonn,
Cridheil, sùnndach gun bhi trom,
`G òl deoch-slàinte na bheil thall,
Ann an Tìr nam Beann `s nan Gleannaibh

Fhuair mi sgeul a tha leam binn,
Dh' ùraich gleus air teud mo chinn,
`S bidh mi nis a' dol `g a sheinn,
Ged tha mi `s a choill am falach.

Gur h-e `n sgeul a fhuair mi `n dràsd,
`S a dhùisg m' inntinn suas gu dàn,
Bha `gam iarraidh dh' ionnsaidh bhàil,
Th' aig na Gàidheil tùs an Earraich.

Nuair a théid an comunn cruinn,
Bidh iad sìobhalta le loinn,
Cliùiteach, ciallach, fialaidh grinn,
`S bheir iad coibhneas do fhear aineoil.

Nuair a shuidheas iad mu `n bhòrd,
Bheir iad tacan air an òl,
`S fidheall theud bho `n gleusar ceòl,
Cur nan òganach `nan deannaibh.

Cha bhi sgrùbaireachd mu `n chlàr,
Ann an cuideachdas mo ghràidh,
Aig a bheil an inntinn àrd,
`S nach gabh tàmailt bho na Gallaibh.

Nuair a théid an fhidh'll `na tàmh,
Bheir iad treis air cainnt nam bàrd,
Dhùisgeas fonn neo-throm `nan càil,
Anns a' Ghàidhlig is glan gearradh.

Chànain ghasda, bhlasda, bhinn!
`S i bha `n cleachdadh aig na suinn,
Dhearbh an gaisge `m feachd an rìgh:
`S iomadh tìr `s an d'thug iad deannal.

Luchd nam breacan bha `s gach àm,
Fuasgailteach an strì nan lann:
Nuair a ghluaiseadh iad bho `n chàmp,
Chuirte `n ruaig, `s bu teann an leantail.

`S ann ac' féin tha `n t-éideadh grinn!
Breacan guaille, féile cuim,
Osan geàrr mu `n chalpa chruinn,
`S boineid ghorm os ceann na mala.

Stàilinn ghlas, mar ealtainn giar,
Chleachdadh anns na baiteil riamh,
Leis na gaisgich nach tais fiamh,
`S nach biodh riamalach a' tarruing.

Bha iad firinneach gun fhoill,
`N àm dol sìos is pìob `ga seinn:
Rùisgteadh brataichean ri croinn,
Aig na saighdearaibh nach mealladh.

`S bho `n a chinn sibh féin o `n dream,
Dh' àraicheadh fo sgéith nam beann,
Bhuannaich anns an Éiphit geall,
`S a chuir Frangaich as an t-sealladh.

Ged tha sibh an Tìr nan Craobh,
Cuimhnichibh air beus nan laoch!
Leòghainn bhorb bu ghairge fraoch;
`S iad nach aomadh as a' charraid.

Ged tha sibh an Albainn Ùir
Caithibh an oidhche le sùnnd:
`S an deoch-slàinte thig air tùs,
Olaidh sinn gu grùnnd, gach fear i.

Olaibh air na Gàidheil threun,
Rachadh acfhuinneach air ghleus,
`S a tha fuasgailteach gu feum;
Sealgairean air féidh `s na beannaibh.

Soraidh bhuam do `n t-sluagh a nùll
Tha `s an tìr `s an robh mi `n tùs -
`S tric a dh' fheuch iad bàt' fo shiùil,
`S iad `ga stiùireadh dh' ionnsaigh cala.

Bho nach ruig sinn orra `n dràsd,
Lìon a' chuach a suas fo stràic,
`S cuir mu `n cuairt i nuas gun dàil,
Ann an onair àrd nam fearaibh.

Tar-sgrìobhadh:  Clarsach na Coille

The song is a celebration of the Gaelic world on both sides of the Atlantic, at the time of its making.

Peadar mac Bean Jack Pheadair

`S ann a mhuinntir Chùl Eilean na Nollaig a tha an deagh sheinneadair Peadar mac Bean Jack Pheadair. Bha a chuideachd à Barraigh. Chaidh Peadar a thogail ann an taigh far an tigeadh luchd-céilidh air an oidhche, gu h-àraid aig àm a’ gheamhraidh, gus òrain a ghabhail. Dh’ ionnsaich Peadar deagh roinn do dh’ òrain aig a mhàthair agus ann an cuideachd sheinneadairean às iomadach ceàrn do dh’ Eilean Cheap Breatainn agus shìos rathad Bhostoin, far an do chuir e seachad bliadhnaichean móra ag obair ann mar shaor.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Peter MacLean is an outstanding singer and Gaelic language advocate from Rear Christmas Island. His antecedents were of Barra origin. He was reared in a céilidh house where gatherings for singing and discussing Gaelic songs were common occasions, particularly in winter. He learned many songs from his mother, Bean Jack Pheadair, and others during his many years working as a carpenter in the Boston area among other Cape Breton Gaels.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Na h-Òrain

O Cha Téid, Cha Téid Mise

Facal-toisich

Seann òran luadhaidh a thànaig a nall, tha e coltach, à tìr mór na h-Albann. Tha nighean òg ag ràdhainn nach téid i le duine sam bith gus an till a leannan a dh’fhalbh bho 'n chala air long an là roimhe.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain
 

An old milling song apparently brought over from the Scottish mainland. A young girl declares she will not keep company with any man until her lover, who departed the day before on a ship, returns to her.

O Cha Téid, Cha Téid Mise

O cha téid, cha téid mise
Hoireann éileadh o ro
Cùl gàraidh sgath prìs leat
Horeann eileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Cùl gàraidh sgath prìs leat
Hoireann éileadh o ro
Mun éirich mo chriosan
Horeann eileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Mun éirich mo chriosan
Hoireann éileadh o ro
Ma dh'éireas gur misde
Horeann eileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Ma dh'éireas gur misde
Hoireann éileadh ho ro
Gur a mòthaide mo dhrip e
Hoireann eileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Gur a mòthaide mo dhrip e
Hoireann éileadh o ro
Chuirinn peidse 'nad chomhdhail.
Hoireann éileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Chuirinn peidse ‘nad chomhdhail
Hoireann éileadh o ro
Chuirinn Alasdair Òg ann
Hoireann éileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Chuirinn Alasdair Òg ann
Hoireann éileadh ho ro
Chur nan Gall bhon òrdugh
Hoireann éileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Chur nan Gall bhon òrdugh
Hoireann eileadh o ro…

© 2004, Memorial University of Newfoundland Folklore and Language Archive, Memorial University of Newfoundland
Credit: Leach, MacEdward. ca. 1950. "O Cha Téid, Cha Téid Mise (O I Won't, I Will Not Go)". Interview with Angus "The Ridge"MacDonald, Lake Katrine, NS. MacEdward Leach Song Collection from Newfoundland and Labrador and Nova Scotia, ca. 1950-1961. MUNFLA 78-054/C14225r.

An old milling song apparently brought over from the Scottish mainland.

Aonghus Alasdair a’ Ridge

Rugadh Aonghus a’ Mhaim, "Aonghus Alasdair a’ Ridge" (‘ic Ailein ‘ic Alasdair ‘ic Aonghuis ‘ic Alasdair Bhàin ‘ic Alasdair Mhóir ‘ic Aonghuis a’ Bhòcain ‘ic Aonghuis Mhóir Bhothfhionntainn ‘ic Alasdair ‘ic Iain Duibh ‘ic Raghnaill Mhóir na Ceapaich’) aig Abhainn a Deas Uachdrach ann an 1866. 'S ann à Shliochd an Taighe à Bhothfhionntainn a bha a dhaoine agus gabhaidh a shloinneadh lorg air n-ais thro iomadh ginealach eile. Bha e 'na phìobaire agus dh’obraich e mar gheàrd 's a' phrìosan. Chaidh roinn do dh’òrain a chlàraidh bhuaithe tràth 's an fhicheadamh linn. Bha athair agus a sheanair nam bàird ainmeil.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Angus MacDonald ‘Angus the Ridge’ was born at Upper South River, Antigonosh Co. in 1866. He was descended from the branch of MacDonalds from Bohuntin styled Sliochd an Taighe whose line can be traced back through a score of generations. Angus was a piper and worked as a penitentiary guard. A number of songs were recorded from him during the first half of the 20th century. His father and grandfather were respected bards in Nova Scotia.