log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Seanfhaclan

Na ruith am feasd an déidh bréig, Leig leatha sàmhach agus ruithidh i fhéin gu bàs.

Na ruith am feasd an déidh bréig, Leig leatha sàmhach agus ruithidh i fhéin gu bàs.

Na ruith am feasd an déigh bréig, Leig leatha sàmhach agus ruithidh i fhéin gu bàs.
-The Casket

Neach-Aithris: Stéiseag NicGilleathain

Never run after a lie. Leave it alone and it will run itself to death.
-The Casket

Narrated by Stacey MacLean

Ne cours jamais après un mensonge. Laisse-le tomber et il courra tout seul jusqu’à mourir d’épuisement.
- The Casket

Rapporté par: Stacey MacLean

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Seanfhaclan

Thig an fhìrinn, mar àirc a bhitheadh `ga cumail fo `n uisge, an uachdar uair no uaireigin.

Thig an fhìrinn, mar àirc a bhitheadh `ga cumail fo `n uisge, an uachdar uair no uaireigin.

Thig an fhìrinn, mar àirc a bhitheadh `ga cumail fo `n uisge, an uachdar uair no uaireigin.
-The Casket

Neach-Aithris: Stéiseag NicGilleathain

Truth, like a cork held under water, will come to the surface sooner or later.
-The Casket

Narrated by Stacey MacLean

La vérité est comme un bouchon sous l’eau : elle finira tôt ou tard par remonter à la surface.
- The Casket

Rapporté par: Stacey MacLean

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Seanfhaclan

Am fear a théid `s an dris, imridh e thighinn às mar a dh’fhaodas e.

Am fear a théid `s an dris, imridh e thighinn às mar a dh’fhaodas e.

Am fear a théid `s an dris, imridh e thighinn às mar a dh’fhaodas e.
-The Casket

Neach-Aithris: Stéiseag NicGilleathain

Whoever ventures into the briar-patch will have to find his way out as best he can.
-The Casket

Narrated by Stacey MacLean

Qui s’aventure dans un champ de ronces doit se débrouiller pour en sortir du mieux qu’il peut.
- The Casket

Rapporté par: Stacey MacLean

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Seanfhaclan

Na sìn do chas ach cho fad `s a leigeas an t-aodach leat.

Na sìn do chas ach cho fad `s a leigeas an t-aodach leat.

Na sìn do chas ach cho fad `s a leigeas an t-aodach leat.

-Curstaidh n’in Iain Fhionnlaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Don't try to stretch your leg further than your clothing will allow. (i.e. don't overreach yourself/keep your place)

-Mrs Malcolm J MacNeil

N’essaye pas d’étirer ta jambe plus loin que tes vêtements (c’est-à-dire ne cherche pas à trop entreprendre / garde ta place).

- Mrs Malcolm J MacNeil

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Seanfhaclan


Cha dean an t-òl ach an duine a dh’fhaodas.


Cha dean an t-òl ach an duine a dh’fhaodas.

Cha dean an t-òl ach an duine a dh’fhaodas.

-Curstaidh n’in Iain Fhionnlaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Only those who can will indulge in drinking.

-Mrs Malcolm J MacNeil

Seuls ceux qui le peuvent s’adonneront à la boisson.

- Mrs Malcolm J MacNeil

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Seanfhaclan

'S ann dha fhéin a nì an cat an crònan.

'S ann dha fhéin a nì an cat an crònan.

'S ann dha fhéin a nì an cat an crònan.

-Curstaidh n’in Iain Fhionnlaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

The cat purrs for itself only.

-Mrs. Malcolm J MacNeil

Le chat ne ronronne que pour lui-même.

- Mrs Malcolm J MacNeil

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Seanfhaclan

An duine `na thàmh, cuiridh e na cait a’s an teine.

An duine `na thàmh, cuiridh e na cait a’s an teine.

An duine `na thàmh cuiridh e na cait a’s an teine.

-Curstaidh n’in Iain Fhionnlaidh

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

The man who is (too) idle is likely to throw the cat(s) into the fire.

-Mrs Malcolm J MacNeil

Qui est (trop) oisif a de bonnes chances de jeter le(s) chat(s) au feu.

- Mrs Malcolm J MacNeil

Siorramachd Inbhir Nis

Seanfhaclan

Cha bhi ceann air taigh na h-aimhreit.

Cha bhi ceann air taigh na h-aimhreit.

Cha bhi Ceann air Taigh na h-aimhreit.

- Seumas mac Aonghais `ic Uilleim `ic Iain `ic Mhurchaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal


 

A divided household has no head.

-Jimmy MacKay

Un foyer divisé n’a pas de chef.

- Jimmy MacKay

Siorramachd Inbhir Nis

Seanfhaclan

`S èasgaidh an gille leisg ann an taigh a choimhearsnaich.

`S èasgaidh an gille leisg ann an taigh a choimhearsnaich.

`S èasgaidh an gille leisg ann an taigh a choimhearsnaich.

- Seumas mac Aonghais `ic Uilleim `ic Iain `ic Mhurchaidh

© Goiridh Dòmhnallach

The lazy boy is willing at the neighbour's house.

- Jimmy MacKay

Siorramachd Inbhir Nis

Seanfhaclan

Cha d'fhuair druim nach d'fhuair eallach.

Cha d'fhuair druim nach d'fhuair eallach.

Cha d'fhuair druim nach d'fhuair eallach.

- Seumas mac Aonghais `ic Uilleim `ic Iain `ic Mhurchaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

There is no back without its burden.

-Jimmy MacKay

Il n’y a pas de dos sans fardeau.

- Jimmy MacKay