log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Ceòl is Dannsa

Coinneach MacCoinnich, Pìobaire

Facal-toisisch

Chìthear a's a' phìos seo pìobaire air leth a' seinn sreath do phuirt; srath spé agus ruidhlichean 'nam measg.  Cluinnear cuideachd beagan seanchais aig Coinneach.  `S e Seònaid Cluett a ghabhas danns ann.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

In this piece, you'll see a terrific piper playing a few tunes, a strathspey and a couple of reels.  You'll hear also a little bit about the piper himself, Kenneth MacKenzie.  Jenny Cluett gives a dance at the end of the video.

See video

Calum Crùbach - Srath Spé - Traidiseanta

Muileann Dubh - Ruidhle - Traidiseanta

Dan J Campbell - Ruidhle - Traidiseanta

Calum Crùbach

Calum Crùbach ás a’ ghleann
Cum thall na caoraich uile
Calum Crùbach ás a’ ghleann
Cum thall na caoraich

Cum thall; na toir a nall
Cum thall na caoraich uile
Cum thall; na toir a nall
Cum thall na caoraich

Muilean Dubh

'S iomadh rud nach saoil sibh
'S a' mhuilinn dubh, 's a' mhuilinn dubh
'S iomadh rud nach saoil sibh
'S a' mhuilinn dubh o shamhraidh
'S iomadh rud nach saoil sibh
'S a' mhuilinn dubh, 's a' mhuilinn dubh
'S iomadh rud nach saoil sibh
'S a' mhuilinn dubh o shamhraidh

Tha 'm muilinn dubh air thuraman
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
'S e togairt dol a dhannsa
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
'S e togairt dol a dhannsa

Tha nid na circe-fraoiche
'S a' mhuilinn dubh, 's a' mhuilinn dubh
Tha nid na circe-fraoiche
'S a' mhuilinn dubh o shamhraidh
Tha nid na circe-fraoiche
'S a' mhuilinn dubh, 's a' mhuilinn dubh
Tha nid na circe-fraoiche
'S a' mhuilinn dubh o shamhraidh

Tha 'm muilinn dubh air thuraman
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
'S e togairt dol a dhannsa
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
Tha 'm muilinn dubh air thuraman
'S e togairt dol a dhannsa

Tunes by Kenneth MacKenzie.

Coinneach mac Raghnaill Aonghais Raghnaill Chlachair à Gearradh Bhailteas

`S ann à Méinnean Mhàbu a tha Coinneach mac Raghnall Aonghais (Raghnaill Chlachair à Gearradh Bhailteas). Dh’imrich athair às Uibhist a Deas gus a theaghlach a thogail ann am Màbu. `S e NicMhuirich a bu mhàthair athar dha, bho theaghlach a bha beairteach ann an dualchas, gu h-àraid ann am pìobaireachd. Chaidh Coinneach a thogail leis a’ Ghàidhlig agus ghabh e suim 's a' phìob dar a bha e `na ghill’ òg. `S a' là `n diugh, tha Coinneach `na innleadair aig Halifax Biomedical. Tha e ainmeil math gu pìobaireachd `s fìdhlearachd agus gheobhar gu tric e ann an cuideachd a bhràithrean, Aonghas `s Calum. Tha Aonghas `na phìobair' iomraiteach agus tha Calum air leth math air an fhidhill `s air a’ phiano.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Kenneth Archibald MacKenzie is from Mabou Coal Mines. His father, Ronald, is a native Gaelic speaker from South Uist who emigrated to Mabou to raise his family. Kenneth’s paternal grandmother was from the Currie family of South Uist, who were renowned for their cultural traditions, especially in piping. Kenneth was brought up with the Gaelic language and took an interest in bagpiping when he was a child. Today, Kenneth is an engineer and works at Halifax Biomedical in Mabou. He is a well-regarded player on the highland pipes, border pipes and fiddle and is often found in the company of his brothers Angus, also an esteemed bagpiper, and Calum, a fine fiddler and piano player.

Siorramachd Inbhir Nis

Ceòl is Dannsa

Ruairidh Dòmhnallach a’ danns'

Facal-toisich

Ruairidh Dòmhnallach a’ deanadh ceum air Féill nan 50 Bliadhna bhon thòisich Céilidh Bhràigh na h-Aibhne.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Rodney MacDonald step dancing at the 50th anniversary Glendale Céilidh.

See video

Stapan aig Ruaraidh mac Alasdair Aonghas `ic Choinnich Shandaidh Fhionnlaigh.  Howie Dòmhnallach air a’chlàrsaich mhóir, Glenn Greumach air an fhidhill 's Sandaidh Dòmhnallach air a’ghiotàr.

'Air a chleachdadh le cead.

Steps by Rodney MacDonald. Howie MacDonald on keyboard, Glenn Graham on fiddle, and Sandy MacDonald on guitar.

Used with permission.

Ruaraidh mac Alasdair Aonghais `ic Coinnich Shandaidh Fhionnlaigh

`S ann à Màbu a tha Ruaraidh mac Alasdair Aonghas `ic Coinnich Shandaidh Fhionnlaigh. Dh’obraich e mar neach-teagaisg, tha e 'na fhear ciùil, thug e greis 'na phrìomhair air Albainn Nuaidh, agus tha e a nist 'na CEO ùr a th’ aig Colaisde na Gàidhlig ann an Camus Anna. Tha teaghlach Ruaraidh làn ciùil agus thàinig `ad à Lochabar o thùs. `S e fìdhlear `s co-ghleusaiche cliùiteach a bh’ ann an athair a mhàthair, Dòmhnall Aonghais Raghnaill. Ainmeil mar dhannsair, tha Ruaraidh sònraichte air an fhìdhill airson dannsairean.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Rodney MacDonald, of Mabou, Inverness County, is an educator, musician, former Premier of Nova Scotia and the newly appointed CEO of the Gaelic College in St. Ann’s. Rodney comes from a musical family, whose origins are in Lochaber. His mother’s father was the great fiddler and composer, Donald Angus Beaton. In English the family's handle is "The Kenny Sandy Finlay's".  A step dancer himself, Rodney is admired for his dance style and fiddle playing.

Siorramachd Inbhir Nis

Ceòl is Dannsa

Iain MacDhùghaill, Fìdhleir

Facal-toisich

Sreath do phuirt dannsaidh – srath spé agus ruidhlichean - air an cluich le Iain MacDhùghaill.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

A set of tunes for stepdancing – a strathspey followed by reels – played by John MacDougall. The tunes: Calum Crùbach, Am Muileann Dubh, Sir Reginald MacDonald, Traditional Reel.

See video

Calum Crùbag (Traidiseanta) - Srath Spé
Muilean Dubh (Traidiseanta) - Ruidhle
Sir Reginald MacDonald (Traidiseanta) - Ruidhle
Ruidhle (Traidiseanta)

Air a chleachdadh le cead.

A set of stepdancing tunes by John MacDougall.

Used with permission.

Iain mac Sheòrais `ic Ailein

Chaidh Iain mac Sheòrais `ic Ailein a bhreith ann an Éipheit, Siorramachd Inbhirnis. `S ann à Muideart a thàinig na daoin' aige. `S e fìdhleir agus co-ghleusaich’ ainmeil a bh’ ann. Bhiodh e ceartachadh fhìdhlean `s phianos aig an taigh aige fhéin ann an Ceann Loch. Bha Iain a' sàs anns na 70s a’ cumail beò ceòl na fìdhleadh agus a’ toirt leasanan ciùil air feadh Siorramachd Inbhirnis. Thog e fhéin an fhìdheall nuair a bha e `na ghille, agus mar dheugair bhiodh e `cluich aig partaidhean `s dannsaichean `s na taighean-sgoile. Bha meas mór aig Iain air sàr-fhìdhlear ionadail dha’m b’ainm Aonghas Ailean Gilliosach à Ceann Mhargaraidh agus thog e poidhle bhuaithe-san. Rinn Iain barrachd air 33,000 puirt `na bheatha agus rachadh aige air a dhà neo trì dhiubh a dheanadh ann a’ là fhéin.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

John MacDougall, fiddler and composer, was born to George and Margaret (MacLellan) in Egypt, Inverness County. He is descended from immigrants from Moidart, Scotland. John operated a violin and piano repair shop for many years based out of his home in Kenloch. He also taught fiddle lessons throughout the county and played a major role in the resurgence of fiddle music in the 1970s. John picked up the fiddle as a child and in his teen years often played at parties and dances in the schoolhouses. He was greatly influenced by local and well-respected fiddler Angus Allan Gillis of Upper Margaree. John composed over 33, 000 tunes in his lifetime and was said to have been able to make two or three tunes in a day.

Siorramachd Inbhir Nis

Ceòl is Dannsa

Maighstir Aonghas Morris, Fìdhleir

Facal-toisich

Puirt air an cluith le Maighstir Aonghas Morris: dà chaismeachd, srath spé agus ruidhlichean.

Neach-aithris: Séidheag Nic'illeMhaoil

In this medley, Father Angus Morris plays two marches, a strathspey and ends the set with some reels.

See video

The Honourable Miss Elspeth Campbell ( T. Douglas) – Caismeachd
Leaving Localsh (Traidiseanta) – Caismeachd
Lucy Campbell (Traidiseanta) – Srath Spé
Colonel McBain’s Fancy (Murdoch McDonald) – Ruidhle
The Drummer (Traidiseanta) – Ruidhle
Traidiseanta – Ruidhle
“The Yetts of Muckart” (James Stewart Robertson) – Ruidhle

Tunes by Fr. Angus Morris.

Maighstir Aonghas Morris

Fhuair Maighstir Aonghas Morris, mac Pàdraig agus Floraidh (NicDhòmhall) à Mabu Bheag, Siorramachd Inbhirnis, meas is cliù mar fhìdhleir. Thog e suas `n fhidheall aig aois còig bliadhn' deug, as deaghaidh dha cluinntinn na co-oghaichean aig `athair, na “Lewis” Dòmhnallaich à Seastaco. Gu math tràth, thug Jim ‘Lewis’ cuideachadh do Mhgr Morris a’ togail bunait agus dh’ ionnsaich e dha ceòl a leubhadh. Thòisich Mgr Morris a’ cluich `son chàirdean agus mun cuairt 's a' choimhearsnachd agus fiu `s a’ faighinn cothrom a thoirt fois dha 'n phrìomh fhìdhleir aig na dannsaichean ionadail. Nuair a bha e mu mheadhan na fhicheadan, rinn e 'mach gu robh an t-sagartachd bhuaithe nuair a bha e aig Oilthigh N.F.X. Chuir e seachad iomadh bliadhna ann am parraistean air feadh Cheap Breatainn agus seachd bliadhna anns na Honduras cuideachd; `s nuair a ràinig e dhachaidh, ghabh e suim 's a' cheòl a rithist. Tha Mgr Morris air a bhith 'na shagart ann am Màbu fad beagan do bhliadhnaichean an dràsd’ agus tha e air a bhith `cumail air a’ toirt taic do cheòl na coimhearsnachd `s a' là `n diugh.

Neach-aithris: Séidheag Nic'illeMhaoil

Father Angus Morris, son of Patrick and Florence (MacDonald), is a well-respected fiddler from Colindale, Nova Scotia. He first picked up the violin at age 15, influenced by his father’s first cousins, the ‘Lewis’ MacDonalds of Port Hood. Early on, cousin Jim ‘Lewis’ would help Fr Morris tune his fiddle and offered basic instruction on note reading. Fr Morris began to play for friends and at various community events and enjoyed the opportunity to “spell” the main fiddler at local dances. In his mid-twenties, Fr Morris decided to enter the priesthood while in his final year at St. F. X. University. He served in parishes throughout Cape Breton and spent seven years stationed in Honduras. Upon returning home, Fr Morris became very involved with the music scene in Cape Breton. He is currently parish priest in Mabou and continues to be a strong supporter of fiddle music on the island.

Siorramachd Inbhir Nis

Ceòl is Dannsa

Ruidhle Cheathrar

Facal-toisich

Tha a' Ruidhle Cheathrar am measg nan seann dannsaichean a thugadh a nall as an t-seann dùthaich. Tha fianais air bho shean 's na h-òrain air an taobh seo, agus gu mìorbhaileach chum a' sluagh beò e anuas chun a’ là an diugh, gu h-àraid am measg theaghlaichean Siorramachd Inbhirnis.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Tha Scotch Four is one of a large number of old dances brought over from the Scottish Gàidhealtachd. It is mentioned in at least one early song composed here, and has miraculously survived into our own time, kept alive primarily among families in Inverness County.

See video

Dà chàraid a' sàs 's a' Ruidhle Cheathrar ann an talla Abhainn a Deas, Ceap Breatann, Alba Nuadh. Film air a thogail 's a' Lùnastail 2006.
Na dannsairean:  Dawn NicDhòmhnaill-Ghilleasach, Meileadaidh Chamshron, Benedict MacDhòmhnaill agus Gerard Peutan. Fìdhleir: Glen Greumach.

'Air a chleachdadh le cead.

Glen Graham plays Scotch Four tunes for two couples dancing at the West Mabou hall. The film was taken in August 2006. Dancers include  Dawn MacDonald-Gillis, Melody Cameron, Benedict MacDonald and Gerard Beaton.

Used with permission.

Siorramachd Inbhir Nis

Cleachdaidhean nam Féilltean

Duan Calluinn

Duan Calluinn

Tha seo duan anns an t-seann... gu b’ dé dh’abradh sibh ris... Oidhche Chullain Challain Chruaidh. Thigeadh iad mun cuairt dhe `n taigh, ` s dh’fheumadh iad an dorust a ghlasadh gus an gabhadh cuideigin duan `s gheobhadh iad astaigh an uair sin. Theagamh gu faigheadh a h-uile gin dhiubh astaigh airson aon duine. Ach co dhiubh tha aon fhear a’ seo:

Oidhche Chullainn Challain Chruaidh
Thànaig mise le m’ dhuan `ga reic
Chan eil gaol agam air ìm,
`S chan eil gràidh agam air càis
Ach a'rud a tha am bonn a’bhuideil
Tha mo shlugan air a thì

Air aithris le Peadar Shandaidh Dhonnchaidh Mhóir
© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

A New Year's Eve poem.

Poème de la Saint-Sylvestre.

Siorramachd Inbhir Nis

Samhla air Dualchainnt

Blas Rathad Inbhir Nis 2

-ann

"Thàna mis' anall
Feuch a rachadh tusa anunn
Gu bheil Gilleasbaig Alasdair air chall
`S chan eil daididh ann
`S tha mamaidh às a ceann
Is có théid ann?"

Bheireadh e (sin) `s dh'fhalbhadh e.

- Annag ni'n Iain Alaisdair 'ic Aonghais Ailein

© Cainnt mo Mhàthar
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012
 

Sample of Anna MacKinnon's dialect.

Siorramachd Inbhir Nis

Samhla air Dualchainnt

Blas Rathad Inbhir Nis 1

Dh'fhairich

Ach, dh'fhairich mise sin.

- Ceitidh Magaidh ni'n Aonghais Ailein

© Cainnt mo Mhàthar
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Sample of Katie Maggie MacLeod's dialect.

Siorramachd Inbhir Nis

Na h-Òrain

Òran a' Phiognaig, Goiridh

Facal-toisich

`S e “Òran a’ Phiognaig” an t-òran a `s ainmeile a rinneadh le Sìne Heanaidh agus `s ann aig Rodaidh Ailig Ruaraidh a thog Goiridh Dòmhnallach an t-òran.

Neach-aithris: Séidheag Nic'illeMhaoil

The Picnic Song is Sìne Heanaidh's most famous composition. Jeff MacDonald learned it from Roddie Alex MacInnis.

La chanson du pique-nique est la composition la plus célèbre de Sìne Heanaidh.

See video

Séisd:

Ìrinn àrainn iù ho rò,
Ìrinn àrainn iù ho rò,
Ìrinn àrainn iù ho rò,
Seinn othail mhór a’ phiognaig.

`S bha iad ann às gach àit’,
Aonghus Cìobair `s MacAoidh,
Mac`Illfhinnein agus Sams;
`S càit’ an d’fhàg sibh Jamieson?

`S tha mo dhuine-s’ an diugh tinn,
`S e chuir mis’ a’ seo leam fhìn,
`S ged a ghabhadh esan spree,
`S ann bho `n tìr a mhisseadh e.

`S nuair a bha e òg `na shlàint’
Chuireadh e sealladh air pàisd’.
Chuireadh e `n t-sabaid `na tàmh;
`S iomadh là a thachair e.

`S an àm bhith suidhe aig a’ bhòrd,
Far robh bradan ann `s gach seòrs’,
`S mi cho aineolach `nam dhòigh,
`S e mo chrog a ghabh mi dha.

`S bha na waiters cho trang,
Cha bhruidhneadh iad rium neo-ar-thaing.
Thuirt mi fhìn ri té bha thall,
Gu robh mi call mo mhisneach.

`S cha robh na còcairean gann;
Betsy Mhór ac’ air an ceann.
Carson a bhiodh gnothaichean gann?
Cha b’e àm an earraich e.

`S gad a bhiodh mo sporan làn,
Gheobhainn-s’ meas cho luath ri càch;
Notaichean `s airgead bàn,
Dheanadh fuaim `s gliogadaich.

`S feadhainn dhiubh a chuir rud ann,
Bha an cuid soithichean air chall.
Boireannaich a nunn `s a nall,
An aimhreit `s an trioblaid

Tar-sgrìobhadh: An Cliath Clis
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

A satirical song about a failed picnic.

Chanson satirique sur un pique-nique raté.

Goiridh mac Alasdair Dhùghaill Shandaidh Iain Phàdruig

`S ann à Bràigh na h-Aibhneadh, Siorramachd Inbhirnis a tha Goiridh mac Alasdair Dhùghaill Shandaidh Iain Phàdruig. Thànaig a shinnsearan à Arisaig, Mùideart, Eige agus Lochabar.  `S e seinneadair, co-ghleusaiche, sgeulaiche, neach-teagaisg agus, o chionn ghoirid, Oifigear-gnìomha na Gàidhlig aig Oifis Iomairtean na Gàidhlig a th’ ann. Thogadh e ann an cearn bheairteach `s an dualchas, agus thog e cuid mhór dheth bho Sheumas MacAoidh, Seonaidh Aonghuis Bhig, Pàdruig Aonghuis Sìne, Rodaidh Ailig Ruairidh agus Fransas Dhùghaill Shandaidh. B' ann bho 'n luchd-labhairt dhùthasach seo a thog Goiridh a chuid mhath dhe na h-òrain, stòraidhean agus eachdraidh a th’ aige `n diugh. Tha Goiridh a’ togail a mhac Pàdraig leis a’ chànan agus faodar an dithist fhaicinn a’ gabhail òran neo stòraidh còmhla.

Neach-aithris: Séidheag Nic'illeMhaoil

A descendent of emigrants from Arisaig, Moidart, Eigg and Lochaber, Jeff MacDonald hails from Kingsville, Inverness County. Jeff is a Gaelic singer, composer, storyteller, educator and, most recently, Gaelic Field Officer for the Office of Gaelic Affairs. Growing up an area steeped in the Gaelic tradition, he was profoundly influenced by tradition bearers Jimmy MacKay, Johnny Williams, Patrick MacEachern, Roddie MacInnis and his uncle Francis. It was from these local treasures that Jeff acquired many of his songs, stories and histories. Jeff is raising his son Padraig with the Gaelic language and the two can often found sharing a song or story together.

Siorramachd Inbhir Nis

Na h-Òrain

Òran a' Phiognaig

Facal-toisich

`S e “Òran a’ Phiognaig” an t-òran a b' ainmeile a rinneadh le Sìne Heanaidh.  'S ann gu tric a chaidh iarraidh air Rodaidh Ailig Ruaraidh a ghabhail. Rinn i an t-òran éibhinn seo mu `n turas a chuir i piognaig air dòigh `s an àm a bha droch shlàinte a' cur air an duine aice. A's na ceathramhan, tha i `toirt dealbh gu robh ann gach duine uasal às a’ sgìre, co dhiubh gu robh iad a' làthair idir.

Neach-aithris: Seumas Watson

The Picnic Song is Sìne Heanaidh's most famous composition. Roddie Alex was often asked to sing it. She made this comical song about a picnic she arranged to raise funds for her husband who was in poor health. In the lyrics she pretends that everyone important from the area was at the picnic, whether present or not.

La chanson du pique-nique est la composition la plus célèbre de Sìne Heanaidh. On demandait souvent à Roddie Alex de la chanter. Elle a créé cette chanson comique sur un pique-nique qu’elle avait arrangé pour recueillir des fonds pour son mari, qui était en mauvaise santé. Dans les paroles, elle prétend que toutes les personnes importantes de la région étaient au pique-nique, qu’elles aient été réellement présentes ou non.

Òran a' Phiognaig

Séisd:

Ìrinn àrainn iù ho rò,
Ìrinn àrainn iù ho rò,
Ìrinn àrainn iù ho rò,
Seinn othail mhór a’ phiognaig.

`S bha iad ann às gach àit’,
Aonghus Cìobair `s MacAoidh,
Mac`Illfhinnein agus Sams;
`S càit’ an d’fhàg sibh Jamieson?

`S tha mo dhuine-s’ an diugh tinn,
`S e chuir mis’ a’ seo leam fhìn,
`S ged a ghabhadh esan spree,
`S ann bho `n tìr a mhisseadh e.

`S nuair a bha e òg `na shlàint’
Chuireadh e sealladh air pàisd’.
Chuireadh e `n t-sabaid `na tàmh;
`S iomadh là a thachair e.

`S an àm bhith suidhe aig a’ bhòrd,
Far robh bradan ann `s gach seòrs’,
`S mi cho aineolach `nam dhòigh,
`S e mo chrog a ghabh mi dha.

`S bha na waiters cho trang,
Cha bhruidhneadh iad rium neo-ar-thaing.
Thuirt mi fhìn ri té bha thall,
Gu robh mi call mo mhisneach.

`S cha robh na còcairean gann;
Betsy Mhór ac’ air an ceann.
Carson a bhiodh gnothaichean gann?
Cha b’e àm an earraich e.

`S gad a bhiodh mo sporan làn,
Gheobhainn-s’ meas cho luath ri càch;
Notaichean `s airgead bàn,
Dheanadh fuaim `s gliogadaich.

`S feadhainn dhiubh a chuir rud ann,
Bha an cuid soithichean air chall.
Boireannaich a nunn `s a nall,
An aimhreit `s an trioblaid


© Seumas Watson
Tar-sgrìobhadh: An Cliath Clis
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt 2012

A satirical song about a failed picnic.

Chanson satirique sur un pique-nique raté.

Rodaidh Ailig Ruairidh Dhòmhnaill Iain

Rugadh Rodaidh Ailig Ruairidh Dhòmhnaill Iain ann am Bràigh na h-Aibhneadh far a robh e  `na thuathanach fad a shaoghail. `S ann à Mùideart a thànaig a chuideachd. `S e òranaiche beothail, togarrach a bh’ ann an Rodaidh. `Na fhìor dheagh fhear an taighe, bha e-fhéin cho déidheil air gabhail nan òran am measg cuideachd, cha bu mhór nach biodh e 'g éigheachd, “Gabh òran!” gun sinn-ne ach leth-chas astaigh air dorust a’ phoirde. Bu mhath leis òrain a ghabahil a bha `gan dèanadh aig bràthair athar, Dòmhnall Ruairidh.

Bha Sìne Heanaidh té do naoidh duine cloinneadh aig Iain MacAonghais agus a bhean. Thàinig iad à Mùideart gu Bràigh na h-Aibhneadh ann an 1844. Thathas ag ràdhainn gun d’ rinn Sìne, agus a dithis bhràthairean aice (Dòmhnall agus Eòghann), iomadh òran air nach gabh lorg tuilleadh an diugh. Phòs Sìne fear Donnchadh MacEachainn a mhuinntir a’ Rubha Fhada nuair a bha i suas ann am bliadhnaichean.

Neach-aithris: Seumas Watson

Roddie Alex MacInnis was born and raised in Kinsgville. He was an excellent and enthusiastic singer. He was so fond of singing that he would call out to us to sing a song while we were still just coming in through the door. He often sang songs composed by his uncle, Donald.

“Sìne Heanaidh” MacInnis was one of nine children born to John MacInnis and his wife. They came to Glendale from Moidart in 1844. It's said that Sìne and two of her brothers (Donald and Hugh) made many songs that have since been lost. Sìne married Duncan MacEachen from Long Point when she was up in years.

Roddie Alex MacInnis est né et a grandi à Kingsville. Il était un chanteur enthousiaste et d’excellente qualité. Il aimait tellement chanter qu’il invitait les gens à chanter une chanson avant même qu’ils aient fini de franchir le seuil de sa maison. Il chantait souvent des chansons composées par son oncle Donald.

« Sìne Heanaidh » MacInnis était l’un des neuf enfants de John MacInnis et sa femme. Ils sont arrivés de Moidart à Glendale en 1844. On dit que Sìne et deux de ses frères (Donald et Hugh) ont créé de nombreuses chansons qui ont été perdues depuis. Sìne a épousé Duncan MacEachen de Long Point à un âge avancé.