log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Leigheasan aig Baile

An t-Seachdamh Nighean

Facal-toisich

B' ann aig an t- seachdamh mac dhe 'n t-seachdamh mac a tha comasan neo-ghnàthaichte gus leigheasan a dheanamh. Anns a’ phìos seo, tha Tomaidh Peigi a' gabhail naidheachd mu sheanmhair a bha `na seachdamh nighean do sheachdamh nighean. Bha an comas aice air dromannan goirt a shlànachadh. Nuair a thigeadh neach gu taigh seanmhair Thomaidh air a robh cràdh `na dhruim, ghabhadh i ceum thar an droma ann an dòigh a chuireadh gu ceart e.

Neach-aithris: Seumas Watson

The seventh son of the seventh son was renowned in Gaelic culture for having extraordinary powers. In this clip, Tommy Peigi tells of his grandmother, the seventh daughter, who had the ability to cure sore backs. Ailing persons would pay Tommy’s grandmother a visit and she would walk across their back in such a way as to bring relief. 

Dans la culture gaélique, on disait que le septième enfant possédait des pouvoirs spéciaux. Dans ce clip, Tommy Peigi raconte que sa grand-mère, qui était la septième fille de sa famille, pouvait guérir le mal de dos. Les souffrants lui rendaient visite et elle marchait sur leur dos de façon à soulager leur mal.

An t-Seachdamh Nighean

Bho chionn bliadhnaichean, bha an seachdamh mac, na a' seachdamh nighean, as an teaghlach, Bha ‘ad ... Uell bha ‘ad air an cur a-mach gun leigh’seadh ‘ad .., uell ag radhainn ghiseagan[?]. Nam faigheadh tu siod ... nam biodh druim fìor ghoirt agad.

Agus bha mo sheanmhair .., ise ... ‘s is' a' seachdamh nighean anns a teaghlach. ‘S bha i, bha mòran tighinn roimpe ‘son leigheas fhaighinn air druim goirt. Ach a’ làtha seo thàinig seann fhear a mhuinntir Smokey shios. bha e ’tighinn a nuas, “far na Coves” far robh iad. Bha rathad math ‘s a' gheamhradh, ach bha e làn pitcheachan, mar a chanadh ‘ad an uair sin. ‘S bha an t-each a bh'aige gu math bragail nuair a thigeadh e gu pitch. Bheireadh e leum 'son faighinn seachad air cleabhar. 'S uair dhe na h-uaireannan, thug e leum ‘s thug e droch spìonadh air druim a’ bhodaich.

Nuair a thàinig e chon an àit' againne, ‘s gann gum b’ urrainn dha ghluasad a-mach as an t-sleighe. Ach bha fhios aige gu robh mo sheanmhair, gu robh i comasach air leigheas a dheanamh airson druim goirt ‘s a leithid siod. Thàinig e `n àirde chon an taighe `s dh'inns e `n t-aobhar gun dànaig e `n àirde. `S thuirt i ris, "Glé mhath. Thig sios air an ùrlar air do mhionach.”

Chaidh esan sios, ‘s thòisich i. `S bha ise na boireannach trom. Bha i ... ma dh’ fhaoidhte gun cothromadh i ... glé mhath seachad air dà cheud pounds. Thòisich i ... dheigheadh i cros air an druim aige, ‘s ligeadh esan “OW!” [às].

Rachadh i air ais, ‘s air adhart. Agus, dheigheadh i air ais ‘s air adhart seachd tursan, agus by God, dh’éirigh e, bha e ‘feuchainn air ceabharan[?] beag ‘s e gabhail stoc ‘s a h-uile dad. By God, dh’ eirich am bodach an àirde ‘s bha e cho friosgail ‘s a bh'e riamh. Ach rinn i leigheas dha no doubt.

Ach tha mi creidsinn gur e a'rud a thachair, gu robh... Tha mi creidsinn gun dug e spìonadh air a dhruim, ‘s chuir i air ais….rudeigin mar a dheanadh chiropractor.

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012


 

Story of a man cured of a sore back by the seventh daughter of a seventh daughter.

Récit d’un homme guéri d’un mal de dos par la septième fille d’une septième fille.

Tomaidh Peigi Thòmais

Rugadh `s thogadh Tomaidh Peigi Thòmais ann am Breton Cove. Nuair a bha Tomaidh seachd bliadhn' a dh’aois, chaochail athair. Chaidh “Tomaidh Peigi” a thoirt air an deaghaidh bàs athar bhon `s e Peigi a bu mhàthair dha. `Na dhuine inbheach, bha e `na shalmair aig Knox Prebyterian ann an Abhainn a’ Chùbair. Thàinig a chuideachd ás na Hearadh. Bha e `na iasgaire fad a bheatha, a bharrachd  air a bhi ri saorsainneachd agus tuathanachas.  Bha Tomaidh `na bhall `s a' bhuidhinn do sheinneadairean ris an canadh iad, The North Shore Gaelic Singers.

Neach-aithris: Seumas Watson

Tommy Peggy MacDonald was born in Breton Cove, Victoria County. He attended French River Presbyterian Church as a boy. In his adult years, he attended Knox Presbyerian Church in Indian Brook, where he acted as a precentor. At age seven, Tommy’s father passed away, and he became known by his mother’s name, Tommy “Peggy.” Tommy was a fisherman all his life, but also did some farming and carpentry work. His ancestors came from Harris.

Tommy Peggy MacDonald est né à Breton Cove, dans le comté de Victoria. Il fréquentait l’église presbytérienne de French River quand il était jeune. À l’âge adulte, il fréquentait l’église presbytérienne de Knox à Indian Brook, où il était chantre. Le père de Tommy est mort quand il avait sept ans et on lui a alors donné comme surnom le nom de sa mère, « Peggy ». Tommy a été pêcheur toute sa vie, mais il a aussi travaillé à la ferme et dans la menuiserie. Ses ancêtres étaient originaires de Harris.