log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Cinneadas is Creideamh

Is Rìoghail Mo Dhream

Facal-toisich

Tha Seònaid ni’n Chrisdein Dhòmhnaill Mhóir ag innse beagan mu deidhinn a teaghlaich `s i a' dol air n-ais ann an cuimhne dha `n Nirribhidh. Thàinig a sin seanair, Aonghas Tàillear, gu Crìochan Camus Anna à Leòdhas. `S e a' sgeul a bh'aig Seònaid gu na rugadh Aonghnas Tàillear mar an naoidheamh glùn anuas bho rìgh a bha uair ann an Lochlann. Co dhiubh gu bheil an eachdraidh seo ceart na ceàrr, tha an stòraidh `na theisteanas air a' cheangail a bh'ann eadar na Gàidheil `s na Lochlannaich a's an t-seann aimsir. Tha ainmeannan aig cuid dha na fineachach Leòdhasach stéidhichte air faclan às a' Lochlanais, mar eisimpleir MacLeòid, MacIomhair agus MacAmhlaigh.

Neach-aithris: Seumas Watson

Jessie MacRae tells about herself and explains familial ties to Norway. Her great grandfather, Angus Tailor Morrison, came to St. Ann’s Bay from the Isle of Lewis. Jessie states that he was a ninth generation descendent of a king in Norway. Regardless of how accurate this family account is, it is worth noting that Jessie was aware of a connection between the Gaels and the Vikings. Many surnames of Lewis settlers in the St. Ann’s Bay area, such as MacLeod, MacIver and MacAulay, have their roots in Norse words.

Jessie MacRae parle d’elle-même et explique les liens familiaux en Norvège. Son arrière-grand-père, Angus Tailor Morrison, est venu à St. Anns Bay en provenance de l’île de Lewis. Jessie dit qu’il était un descendant de neuvième génération d’un roi de Norvège. Que cela soit vrai ou non, il vaut la peine de noter que Jessie était consciente du lien entre les Gaëls et les Vikings. Bon nombre de noms de famille des colons de St. Anns Bay originaires de Lewis, comme MacLeod, MacIver et MacAulay, trouvent racine dans des mots norvégiens.

Is Rìoghail Mo Dhream


© Seumas Watson

A family history about royal origins in Norway.

Histoire familiale sur des origines royales en Norvège.

Seònaid ni’n Chrisdein Dòmhnall Mhóir Aonghais an Tàilleir

B’ ann à Cùl a' Chnuic Mhóir a bha Seònaid ni’n Chrisdein Dhòmhnaill Mhóir Aonghais an Tàilleir (Seònaid Mhoireasdan), boireannach eirmseach, éibhinn agus cho laghach `s a ghabhadh. `S e stoc à Leòdhas a bha `s a' cuideachd aice. Bha i `na ball do choithional Ephraim Scott a's an Acarsaid a Deas. Le làn a cinn dhe `n Ghàidhlig, dheanadh Seonaid toileachadh mór ri pàirt a ghabhail ann an tachartasan aig Colaisde na Gàidhlig, goirid dha h-àite-còmhnaidh pìos beag shuas a' rathad.

Neach-aithris: Seumas Watson

Jessie MacRae was born and raised at Big Hill Rear, Victoria County. She was a very blunt and comical lady. Jessie was an active member of the Ephraim Scott Presbyterian Church in South Haven and enjoyed attending events at the Gaelic College near hear home.

Jessie MacRae est née et a grandi à Big Hill Rear, dans le comté de Victoria. Elle était une femme très franche et très comique. Jessie participait à de nombreuses activités de l’église presbytérienne Ephraim Scott à South Haven et aimait participer aux activités au Gaelic College près de chez elle.