log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Na h-Òrain

Òran a' Phiognaig

Facal-toisich

`S e “Òran a’ Phiognaig” an t-òran a b' ainmeile a rinneadh le Sìne Heanaidh.  'S ann gu tric a chaidh iarraidh air Rodaidh Ailig Ruaraidh a ghabhail. Rinn i an t-òran éibhinn seo mu `n turas a chuir i piognaig air dòigh `s an àm a bha droch shlàinte a' cur air an duine aice. A's na ceathramhan, tha i `toirt dealbh gu robh ann gach duine uasal às a’ sgìre, co dhiubh gu robh iad a' làthair idir.

Neach-aithris: Seumas Watson

The Picnic Song is Sìne Heanaidh's most famous composition. Roddie Alex was often asked to sing it. She made this comical song about a picnic she arranged to raise funds for her husband who was in poor health. In the lyrics she pretends that everyone important from the area was at the picnic, whether present or not.

La chanson du pique-nique est la composition la plus célèbre de Sìne Heanaidh. On demandait souvent à Roddie Alex de la chanter. Elle a créé cette chanson comique sur un pique-nique qu’elle avait arrangé pour recueillir des fonds pour son mari, qui était en mauvaise santé. Dans les paroles, elle prétend que toutes les personnes importantes de la région étaient au pique-nique, qu’elles aient été réellement présentes ou non.

Òran a' Phiognaig

Séisd:

Ìrinn àrainn iù ho rò,
Ìrinn àrainn iù ho rò,
Ìrinn àrainn iù ho rò,
Seinn othail mhór a’ phiognaig.

`S bha iad ann às gach àit’,
Aonghus Cìobair `s MacAoidh,
Mac`Illfhinnein agus Sams;
`S càit’ an d’fhàg sibh Jamieson?

`S tha mo dhuine-s’ an diugh tinn,
`S e chuir mis’ a’ seo leam fhìn,
`S ged a ghabhadh esan spree,
`S ann bho `n tìr a mhisseadh e.

`S nuair a bha e òg `na shlàint’
Chuireadh e sealladh air pàisd’.
Chuireadh e `n t-sabaid `na tàmh;
`S iomadh là a thachair e.

`S an àm bhith suidhe aig a’ bhòrd,
Far robh bradan ann `s gach seòrs’,
`S mi cho aineolach `nam dhòigh,
`S e mo chrog a ghabh mi dha.

`S bha na waiters cho trang,
Cha bhruidhneadh iad rium neo-ar-thaing.
Thuirt mi fhìn ri té bha thall,
Gu robh mi call mo mhisneach.

`S cha robh na còcairean gann;
Betsy Mhór ac’ air an ceann.
Carson a bhiodh gnothaichean gann?
Cha b’e àm an earraich e.

`S gad a bhiodh mo sporan làn,
Gheobhainn-s’ meas cho luath ri càch;
Notaichean `s airgead bàn,
Dheanadh fuaim `s gliogadaich.

`S feadhainn dhiubh a chuir rud ann,
Bha an cuid soithichean air chall.
Boireannaich a nunn `s a nall,
An aimhreit `s an trioblaid


© Seumas Watson
Tar-sgrìobhadh: An Cliath Clis
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt 2012

A satirical song about a failed picnic.

Chanson satirique sur un pique-nique raté.

Rodaidh Ailig Ruairidh Dhòmhnaill Iain

Rugadh Rodaidh Ailig Ruairidh Dhòmhnaill Iain ann am Bràigh na h-Aibhneadh far a robh e  `na thuathanach fad a shaoghail. `S ann à Mùideart a thànaig a chuideachd. `S e òranaiche beothail, togarrach a bh’ ann an Rodaidh. `Na fhìor dheagh fhear an taighe, bha e-fhéin cho déidheil air gabhail nan òran am measg cuideachd, cha bu mhór nach biodh e 'g éigheachd, “Gabh òran!” gun sinn-ne ach leth-chas astaigh air dorust a’ phoirde. Bu mhath leis òrain a ghabahil a bha `gan dèanadh aig bràthair athar, Dòmhnall Ruairidh.

Bha Sìne Heanaidh té do naoidh duine cloinneadh aig Iain MacAonghais agus a bhean. Thàinig iad à Mùideart gu Bràigh na h-Aibhneadh ann an 1844. Thathas ag ràdhainn gun d’ rinn Sìne, agus a dithis bhràthairean aice (Dòmhnall agus Eòghann), iomadh òran air nach gabh lorg tuilleadh an diugh. Phòs Sìne fear Donnchadh MacEachainn a mhuinntir a’ Rubha Fhada nuair a bha i suas ann am bliadhnaichean.

Neach-aithris: Seumas Watson

Roddie Alex MacInnis was born and raised in Kinsgville. He was an excellent and enthusiastic singer. He was so fond of singing that he would call out to us to sing a song while we were still just coming in through the door. He often sang songs composed by his uncle, Donald.

“Sìne Heanaidh” MacInnis was one of nine children born to John MacInnis and his wife. They came to Glendale from Moidart in 1844. It's said that Sìne and two of her brothers (Donald and Hugh) made many songs that have since been lost. Sìne married Duncan MacEachen from Long Point when she was up in years.

Roddie Alex MacInnis est né et a grandi à Kingsville. Il était un chanteur enthousiaste et d’excellente qualité. Il aimait tellement chanter qu’il invitait les gens à chanter une chanson avant même qu’ils aient fini de franchir le seuil de sa maison. Il chantait souvent des chansons composées par son oncle Donald.

« Sìne Heanaidh » MacInnis était l’un des neuf enfants de John MacInnis et sa femme. Ils sont arrivés de Moidart à Glendale en 1844. On dit que Sìne et deux de ses frères (Donald et Hugh) ont créé de nombreuses chansons qui ont été perdues depuis. Sìne a épousé Duncan MacEachen de Long Point à un âge avancé.
 

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.