log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Cinneadas is Creideamh

Ùrnaighean

Facal-toisich

Bha 's tha a’ chonair Mhoire cudthromach ann am beatha cuid dhe na Gàidheil. 'S e Ùrnaigh ar n-Athar, Fàilte dhut a’ Mhoire agus An Glòr, am measg feadhainn eile, na h-ùrnaighean a `s motha a bhios `gan gabhail ann.

Neach-aithris: Seumas Watson

The recitation of prayers such as the Lord’s Prayer, Hail Mary and Glory Be are commonly said in Catholic households. For many Gaels, rosaries are a source of comfort and reinforcement of faith.

On récite souvent dans les foyers catholiques des prières comme le Notre Père, Je vous salue Marie, et Gloire au Père. Pour de nombreux Gaëls, les rosaires étaient une source de réconfort et d’approfondissement de la foi.

See video

Failte Dhut a’ Mhoire

Fàilte dhut, a Mhoire, 
tha thu làn de na gràsan.  Tha an Tighearna màille riut is beannaichte thu am measg nam mnà, 
agus is beannaichte toradh do bhroinn, Iosa. 
A Naomh Mhoire, a Mhàthair Dhe,
guidh' air ar son-ne, na peacaich,
a nis agus aig uair ar bàis. Amen.

Ùrnaigh an Tighearna

Ar n-Athair, a tha air nèamh, 
gum bu naomh a bhios t' ainm; 
gun tigeadh do rìoghachd, 
gun deanar do thoil air talamh 
mar a thathas `ga deanamh air nèamh. 
Thoir dhuinn an diugh ar n-aran làitheil,
math dhuinn ar fiachan, mar a mhathas sinne do luchd ar fiach. 
Agus na leig ann am buaireadh sinn.  Ach saor sinn bhon olc. Amen. 


An Glòr

Gloir don Athair, 
agus don Mhac, 
agus don Spiorad Naomh. 
Mar a bha, 's mar a tha, 's mar a bhitheas, 
fad shaoghal nan saoghal. Amen.

© Cainnt mo Mhàthar
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt 2012

These three common prayers are recited by Anna MacKinnon in Gaelic.

Ces trois prières courantes sont récitées en gaélique par Anna MacKinnon.

Annag ni’n Iain Alasdair `ic Aonghais Ailein

Rugadh Annag ni’n Iain Alasdair `ic Aonghais Ailein ann a' Rubh an t-Seallaidh.  Tha bòsd mór aice-se à cànan is dualchas nan Gàidheal.  Tha e `na thoileachadh dhi dha-rìreadh oideas a thoirt do dhuine sam bith aig a bheil suim a’s an t-seann nòs.

Neach-aithris: Seumas Watson

Anna MacKinnon (née MacDonald) was raised in Sight Point.  Anna is a proud and accomplished speaker of Inverness County Gaelic.  She is a strong advocate of the language and culture – pleased to share her knowledge with all those having an interest. 

Anna MacKinnon (née MacDonald) a été élevée à Sight Point. Elle est fière de sa langue gaélique du comté d’Inverness, qu’elle maîtrise très bien. Elle est un ardent défenseur de la langue et de la culture et fait profiter avec plaisir de son savoir tous ceux que cela intéresse.