log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Ceòl is Dannsa

Còta Mór Ealasaid

Facal-toisich

`S e port a beul a tha ri chluinntinn a' seo, ruidhle gun urra, air a ghabhail le Dòmhnall mac Aonghais Tùisg.  Gheobhar am port air feadh an eilein, gu h-àraid am measg fhìdhleirean.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

This piece is a port a beul, a traditional reel, sung by Montana Dan Morrison.  The tune is well known around the island, especially among fiddlers.

Còta Mór Ealasaid

Còta Mór Ealasaid

Ruidhle Gun Urra

Tha còta mór Ealasaid air Anna nighean an fhìdhleir
Tha còta mór Ealasaid air Anna `dol a phòsadh
Tha còta mór Ealasaid air Anna nighean an fhìdhleir
Tha ribeannan air Ealasaid, an nìneag a `s bòidhche

Air Iseabal, air Ealasaid, air Anna nighean an fhìdhleir
Air Iseabal, air Ealasaid, air Anna `dol a phòsadh
Air Iseabal, air Ealasaid, air Anna nighean an fhìdhleir
Tha còta mór Ealasaid air Anna `dol a phòsadh
 

Gaelic mouth music, Elizabeth's Great Coat, Traditional Reel.

Dòmhnall mac Aonghais Tùisg

Bhuineadh Montana Dan Moireasdan (Dòmhnall mac Aonghais Tùisg) do Chùl na h-Aibhne Bige, goirid dha 'n Sgeir Dhuibh. `S ann às na Hearadh a bha a chuideachd.  Fhuair e leas-ainm air a thill e dhachaidh - as deaghaidh dha bhith `na chìobair chaorach ann am Montana grunn do bhliadhnaichean. Bha Dan `na sheinneadair anns a' chòmhlan Seinneadearan a Chladaich a Tuath.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Montana Dan Morrison belonged to Rear Little River, close by to Skir Dubh. His people came from Harris.  He got his nickname after returning from Montana where he spent some years working a sheep herder. He was a reknowned singer and member of the North Shore Gaelic singers.

Barrachd fhiosrachaidh ri fhaighinn a' ...

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.