log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Ceòl is Dannsa

Billidh Mac-a-Phì, Fìdhleir

Facal-toisich

Anns a’ phìos seo, cluinnidh sibh caismeachd, srath spé agus ruidhlichean, air an cluich le Uilleam Mac a' Phì.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

In this clip, Billy MacPhee plays a march, strathspey and follows with reels. The tunes: King of the Fairies, The Warlocks, Carl MacKenzie, Malcolm Finlay, Charlie’s Brother.

See video

King of the Fairies (Traidiseanta) – Caismeachd
The Warlocks (Robert Lowe)- Srath Spé
Carl MacKenzie (Jim MacKenzie) – Ruidhle
Malcolm Finlay (Traidiseanta) - Ruidhle
Charlie’s Brother (Traidiseanta) - Ruidhle

'Air a chleachdadh le cead.

Tunes by Billy MacPhee.

Used with permission.

Billidh Mac-a-Phì

Rugadh Billidh Mac a' Phì ann am Bràigh na h-Aibhne. Dh’éirich e suas ann an coimhearsnachd air leth ceòlmhor. B'e cuid dhe na nàbaidhean fìdhlearan mar a bha Eòs `s Dòmhnall MacIllFhaolain, Eòs MacCormaic agus Pàdraig Cogswell. Ged `s e am bogs' a sheinneadh athair, lean Billidh, `s a bhràithrean, air bràthair an athar, Amos, agus thog iad an fhìdheall uile.

Dh’fhuirich Billidh ann am Baile Shudnaidh fad bhliadhnaichean far a robh e air fhastadh ann aig muileann na stàilinn. Bha e `na thoileachadh dha a chluich aig dannsaichean agus mu choinneamh luchd-éisteachd aig cuirmean-ciùil, céilidhean agus anns na taighean altraim. B'ann à Colbhasa a bha Cloinn-a-Phì seo an toiseach.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Born in Lower River Inhabitants, Billy MacPhee grew up in a community rich in musical tradition; his neighbours included violinists “Baby” Joe and Donald MacLellan, Joe MacCormack and Patrick Cogswell. Although his father played the accordion, Billy and his brothers followed their uncle Amos MacPhee’s footsteps and picked up the violin. Billy’s ancestors were emigrants from the Isle of Colonsay. Billy resided in Sydney for years and made a living at the Steel Plant. He loved playing for dances and enjoyed entertaining audiences of every kind, often performing in concerts, ceilidhs and nursing homes.