log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Samhla air Dualchainnt

Blas Antaiginis/Phiogtò 1

'L' leathann

Rugadh mi air an deicheamh là fichead do `n mhìos, do `n darna mhìos fa dheireadh dhe `n bhliadhna 1882 aig Cùl na h-Aibhne Deas. Chaidh mo bhaisteadh ann an Eaglais St. Andrew's a' seo air a' chiad là do `n mhìos fa dheireadh `s a' cheart bliadhna.

- Aonghas mac Eóghainn `ic Eóghainn

© Canadian Museum of Civilization, recorded by Gordon MacLennan, 1972, MAC-B-16
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

A sample of Angus MacPherson's dialect.