log asteach
logo

The Living Bridge » Na h-Òrain

Air fàilirinn, illirinn ù illirinn ò ('S e Ceap Breatainn an dùthaich as fheàrr leam fon ghréin)

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Air a sheinn aig Niall Alaidh MacIlleathain (athair Alice Freeman), nach maireann, Bun na h-Aibhne, Siorramachd Inbhir Nis

Air fàilirinn, illirinn ù illirinn ò
Air fàilirinn, illirinn ù illirinn ò
Air fàilirinn, illirinn ù illirinn ò
Ceap Breatainn an dùthaich as fheàrr leam fo 'n ghréin

'S i dùthaich mo rùin-sa, bha Gàidheil innt' riamh
'S iad clann nam fear fearail, 's iad clann nam fear fial
Tha iad dìleas mar charaid, tha iad snasail nan gnìomh
'S iad nach tilleah ron nàmhaid an cogadh bh'ann riamh

'S a Ghàidheil mo dhùthcha, bithibh dìleas d' ur cainnt
'S i a bh' aca 's a' gàrradh, 's i an aon chainnt a bh' ann
Fhuair i cliù agus ònair, 's a sgrìobhadh le peann
Mun deachaidh Greugais na Laideann na cainnt eil' a th' ann.

'S an àm éirigh na gréineadh bidh smeòrach air geug
Le ceilearadh bòidheach mar fidheall nan teud
Bidh a' chuthag a' spìdeil le òrain dhi fhéin
Chuireadh cabhag air bodach ag iarraidh na spréidh

Nuair a théid a' ghrian sìos anns an iar
Bidh driùchd air an talamh bheir fàs air an fheur
Bidh àille na maradh tighinn a-nall air a' chuan
Bheireadh slàinte do m' cholann gach latha 's a' bhliadhn'

Air feasgar an t-samhraidh 's air làithichean ciùin
Chì sibh maighdeannan bòidheach le bó (nan glinn) (?)
An gruaidh mar na ròsan 's am pearsa cho grinn
'S ann a fhuair iad an àrach an Ceap Breatainn a' ghlinn'

Bi mi nisd a' co-dhùnadh le beannachdan bhuam
Gu pàipear mo chridh', Post-Record nam buadh
Nuair a thig e air thuras le Ghàidhlig mo ghaol
Gun dog e mo chridhe 's cha ghabh e toirt bhuam

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Seòige NicDhòmhnaill
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

Please login or register if you'd like to respond.