log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Ceòl is Dannsa

Ruairidh Dòmhnallach a’ danns'

Facal-toisich

Ruairidh Dòmhnallach a’ deanadh ceum air Féill nan 50 Bliadhna bhon thòisich Céilidh Bhràigh na h-Aibhne.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Rodney MacDonald step dancing at the 50th anniversary Glendale Céilidh.

See video

Stapan aig Ruaraidh mac Alasdair Aonghas `ic Choinnich Shandaidh Fhionnlaigh.  Howie Dòmhnallach air a’chlàrsaich mhóir, Glenn Greumach air an fhidhill 's Sandaidh Dòmhnallach air a’ghiotàr.

'Air a chleachdadh le cead.

Steps by Rodney MacDonald. Howie MacDonald on keyboard, Glenn Graham on fiddle, and Sandy MacDonald on guitar.

Used with permission.

Ruaraidh mac Alasdair Aonghais `ic Coinnich Shandaidh Fhionnlaigh

`S ann à Màbu a tha Ruaraidh mac Alasdair Aonghas `ic Coinnich Shandaidh Fhionnlaigh. Dh’obraich e mar neach-teagaisg, tha e 'na fhear ciùil, thug e greis 'na phrìomhair air Albainn Nuaidh, agus tha e a nist 'na CEO ùr a th’ aig Colaisde na Gàidhlig ann an Camus Anna. Tha teaghlach Ruaraidh làn ciùil agus thàinig `ad à Lochabar o thùs. `S e fìdhlear `s co-ghleusaiche cliùiteach a bh’ ann an athair a mhàthair, Dòmhnall Aonghais Raghnaill. Ainmeil mar dhannsair, tha Ruaraidh sònraichte air an fhìdhill airson dannsairean.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Rodney MacDonald, of Mabou, Inverness County, is an educator, musician, former Premier of Nova Scotia and the newly appointed CEO of the Gaelic College in St. Ann’s. Rodney comes from a musical family, whose origins are in Lochaber. His mother’s father was the great fiddler and composer, Donald Angus Beaton. In English the family's handle is "The Kenny Sandy Finlay's".  A step dancer himself, Rodney is admired for his dance style and fiddle playing.