log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Cleachdaidhean nam Féilltean

Duan Calluinn

Duan Calluinn

Tha seo duan anns an t-seann... gu b’ dé dh’abradh sibh ris... Oidhche Chullain Challain Chruaidh. Thigeadh iad mun cuairt dhe `n taigh, ` s dh’fheumadh iad an dorust a ghlasadh gus an gabhadh cuideigin duan `s gheobhadh iad astaigh an uair sin. Theagamh gu faigheadh a h-uile gin dhiubh astaigh airson aon duine. Ach co dhiubh tha aon fhear a’ seo:

Oidhche Chullainn Challain Chruaidh
Thànaig mise le m’ dhuan `ga reic
Chan eil gaol agam air ìm,
`S chan eil gràidh agam air càis
Ach a'rud a tha am bonn a’bhuideil
Tha mo shlugan air a thì

Air aithris le Peadar Shandaidh Dhonnchaidh Mhóir
© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

A New Year's Eve poem.

Poème de la Saint-Sylvestre.