log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Nòs a’ bhìdh

Làghan

Facal-toisich

Anns na làithean a dh' aom, bha làghan `na bhiadh cumanta air a' Chladach a Tuath. Nìthear làghan air min-choirce a tha `ga cur am bogadh ann an uisge fad a' trì, no ceithir làithichean los gu fàs e geur. Nì làghan feum do neach a tha bochd agus e eutrom air a' mhionach.

Neach-aithris: Seumas Watson

A once common oatmeal food on the North Shore is làghan. It is prepared by steeping oatmeal in water for 3 to 4 days until sour. Once sour, the thin, white liquid is taken off and boiled until thick. This dish is suitable for the ill, as it is very bland to the taste. It is especially soothing for sore stomachs. Sugar and milk, or cream, could added, or even butter and molasses, to add more flavour.

Ce mets à base d’avoine était dans le temps couramment consommé sur la Rive Nord. Le làghan était préparé en faisant tremper de l’avoine dans de l’eau pendant trois à quatre jours, jusqu’à ce qu’elle devienne aigre. Une fois qu’elle était aigre, on enlevait le liquide blanc léger et on le faisait bouillir jusqu’à ce qu’il épaississe. Ce mets était bon pour les malades, parce qu’il était très fade. Il avait un effet particulièrement calmant pour les maux d’estomac. On pouvait ajouter du sucre et du lait (ou de la crème), ou même du beurre et de la mélasse, pour lui donner plus de goût.

Làghan

Modh bìdh

Làghan

3 chupannan do mhin-choirce
4 cupannan uisge aig teothachd blàths an t-seòmbair
Bàrr/bainne
Siùcar
Ìm, molaiseas (Mar is math leat fhéin)

Measgaich a' mhin-choirce agus an t-uisge le chéile. Leig dha `n stuth sheasadh aig teothachd blàths an t-seòmbair fad ceithir làithichean gus am fàs e geur. Cuir an stuth thro shìolachan agus goil an sugh gus am bi e tiugh `s dath glas coltach ri bainne air. Cuir air a' bhòrd e `na bhiadh teth le bàrr `s siùcar. Faodar ìm `s molaiseas a chuir air gum bi e rud beag na `s blasda.

Leabhar còcaireachd Comunn Furstachd nam Ban, coithional Eaglais Eaphrim Scott

Preparation of làghan, a fermented oatmeal dish.

Préparation du làghan, mets à base d’avoine fermentée.

Oighrig ni'n Shandaidh Choinnich Iain

Rugadh Oighrig ni'n Shandaidh Choinnich Iain (MacDhiarmaid) ann an Còbh na Reagadh. `S i an té a b' òige dhe `n t-sianar do chloinn a bh' aig Sandaidh `s Ciorstaidh Ann (NicLeòid). `S ann dha Na Hearadh a bhuineadh a sinnsearan bho thùs. Gabhaidh naidheachd mu beatha leubhadh ann a Cape Breton's Magazine.

Neach-aithris: Seumas Watson

Evelyn Smith (nee MacDermid) was born at Wreck Cove. She married Alexander Smith from the same district. Evelyn was an excellent source of local tradition. Her grand uncle made the Gaelic song “The Woman Who Lost Her Gaelic.” Her ancestors were from Harris.