log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Nòs a’ bhìdh

Nòs a' Bhìdh

Facal-toisich

Anns a’ phìos seo, tha Alasdair Sheorais ag innse mu dheoghainn biadh cumanta a bh’ aca nuair a bha e 'na òige ann a’ Gabrus. A’ fàs suas air baile-fearainn, bha iomadh seòrsa biadh aca – feòil, glasraich, ìm, `s a' leithid. Tha cuimhn’ aig Alasdair air sealgaireachd agus air iasgach cuideachd, agus gu robh na féidh `s an trosg gu math pailt aig an àm ud.

Neach-aithris:  Stéiseag Nic'Illeathain

In this clip, Alex George tells about foods that were common in his youth in Gabarus. Growing up on a farm, his family had the staples – meat, vegetables, butter, etc. He also remembers hunting and fishing, adding that deer and codfish were very plentiful at the time.

Dans ce clip, Alex George nous parle des aliments qu’on consommait couramment dans sa jeunesse à Gabarus. Il a grandi dans une ferme et sa famille consommait les produits de la ferme : viande, légumes, beurre, etc. Il se rappelle aussi qu’on allait à la chasse et à la pêche et qu’il y avait beaucoup de chevreuils et de morues à l’époque.

See video

Common foods from the farm and Gabarus area.

Aliments courants à la ferme et dans la région de Gabarus.

Alasdair mac Sheòrais `ic Iain `ic Iain

Rugadh Alasdair mac Sheòrais `ic Iain `ic Iain ann an Lèig Gabarus. Chuir e seachad iomadh bliadhna `g obair mar shaor aig Daingneach Louisbourg agus rinn e obair air na rathaidean móra cuideachd. B’ ann às Uibhist a Tuath a bha a chuideachd agus shuidhich `ad ann an Siorramachd Cheap Breatainn. Chleachd Alasdair a bhith a dh’éisteachd ri ceòl math nuair a bha e `fas suas ann an Gabarus; bhiodh athair `cluich air a’ bhocsa agus bha a bhràthair na fhidhlear ainichte `san àite. Bho chionn goirid, thog Alasdair fhéin an fhidheal agus tha e as deoghaidh roinn dhiubh a dheanamh.

Neach-aithris:  Stéiseag Nic'Illeathain

Alex George MacLean was born in Gabarus Lake. He worked for many years as a carpenter at the Fortress of Louisbourg and has also done road construction. His ancestors came from North Uist and settled in Cape Breton County. Alex heard lots of music growing up, with his father playing the accordion and his brother Johnny Neil being a noted fiddler in the area. In recent years, Alex himself has picked up the fiddle and has even made several in his spare time.

Alex George MacLean est né à Gabarus Lake. Il a été pendant de nombreuses années charpentier à la forteresse de Louisbourg et a également fait des travaux routiers. Ses ancêtres étaient originaires de North Uist et se sont établis dans le comté du Cap-Breton. Il y avait beaucoup de musique dans sa jeunesse, puisque son père jouait de l’accordéon et son frère Johnny Neil était un violoneux notoire dans la région. Plus récemment, Alex lui-même s’est mis à jouer du violon et en a même fabriqué plusieurs dans ses loisirs.