log asteach
logo

Na h-Òrain

Bidh gach duine ann an Albainn Nuaidh a thuigeas Gàidhlig mothachail air na h-òrain a th' air a bhith beò am measg an t-sluaigh bho thùs. Mar a thuirt sàr sheinneadair à Ceap Breatainn, ‘Bha iad a' gabhail òran bho 'n a thòisich a' saoghal’.

Bhiodh feadhainn a' sìor ghabhail òran leoth' fhéin airneo 's a' chuideachd, 's àit' aca aig teis meadhon nan coimhearsnachd, a' toirt fianais air aighear is bròn, pòsadh is bàs, gaol is fuath, obair is fearas-chuideachd, taghaidhean na mór-roinn is creideamh.

'S an nòs seinneadh a th’ ann, 's e na facail as moth' a tha cunntais.

A bharrachd air a' stòras òran a thànaig anuas as an t-seann dùthaich, tha taosg do bhàrdachd ionadail air chuimhne a fhuair boireannaich is fireannaich mar dhìleab nan òige bho 'n ghinealach a chaidh rompa, 's comas aca air na ceudan dhiubh a sheinn.

Bho àite gu àite, gheobhar diofar suidheachadh air an aon òran, rud a bheir toileachadh dha 'n luchd éisdeachd 's a chumas spionnadh ris an dualchas fhéin.

Neach-aithris: Seumas Watson

Every Gaelic-speaker in Nova Scotia is aware of the songs current among the people since the first-generation. As one well-known singer from Cape Breton put it, ‘People have been singing songs since the world began’.

Gaels would sing constantly, either by themselves or in company, and the songs took a place in community life, providing an internal record of joy and sorrow, marriage and death, love and hate, work and recreation, provincial elections and religion.

In addition to the wealth of songs that has come down from Scotland, there is a large body of local poetry in song still remembered that men and women have acquired as a legacy from the previous generations, and are capable of singing in their hundreds.

Going from one place to another it is possible to hear different settings of the same song, which are appreciated by a Gaelic audience and strengthen the oral tradition.