log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Stòraidhean is Naidheachdan

Leigheas airson an Teine Dé

Facal-toisich

Leigheas gnàthasach air teine dé, galar a bhiodh a’ tighinn air creiceann duine `s ag aobharachadh broth.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

A traditional cure for erysipelas ‘St Anthony’s Fire’ affecting the skin and resulting in spreading inflammation.

Leigheas airson an Teine Dé

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

A traditional cure for erysipelas ‘St Anthony’s Fire’ affecting the skin and resulting in spreading inflammation.

Anna ni'n Shandaidh Choinnich Iain

Chaidh Anna ni'n Shandaidh Choinnich Iain a bhreith ann am Mèinnean Shudnaidh. Chaidh a togail ann an Còbh na Reag.  Bhuineadh na daoin' aice dha na Hearadh.  Phòs i Calum Thormaid Chaluim a bha `na sheinneadair ainmeil.  Nan deanadh tu céilidh orra, bu chinnteach biadh is òrain gu leòr.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Annie Mae MacLeod (née MacDermid) was born in Sydney Mines and raised in Wreck Cove.  Like many of the area, her people came from Harris.  She married Malcolm Angus MacLeod and they worked at farming in Birch Plains.  If you'd go to their house, there were always be plenty of food and many Gaelic songs sung. They didn't have any children, but loved to have company and much fun was had by all.

Gheobhar a' seo iomradh-bàis aig ...

Gheobhar a' seo iomradh-bàis aig Anna ni'n Shandaidh Choinnich Iain
http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/NS-CAPE-BRETON/2005-06/111...

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.