log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Ceòl is Dannsa

Jackie Dunn MacIsaac, Ban-Fhìdhlear 2

Facal-toisich

Chaidh a’ cheud phort `s an t-sreath seo,“Memories of John W. MacEachern” a dheanadh le bràthair seanair Jackie, Dan Hughie MacEacharna. `S e an dara port, “Don Side,” air a leantail le “Hornpipe” a rinn Aonghas Sisealach. `S e an ath ruidhle “Paresis". Tha i crìochnachadh le ruidhle tradaiseanta, “Sally Gardens".

Neach-aithris: Seumas Watson
 

This selection begins with a tune composed by Jackie’s granduncle Dan Hughie MacEachern entitled, “Memories of John W. MacEachern.” This air was made for Jackie’s grandfather. The second tune is a traditional strathspey called “Don Side." She follows with “Hornpipe” composed by Angus Chisholm and a reel called “Paresis.” Jackie wraps up the set with a traditional reel called “Sally Gardens."

Puirt air an gabhail le Jackie Dunn MacIsaac

Dunn to a T, 1995 - Jackie Dunn MacIsaac:

Memories of John W. MacEachern Fonn (Dan Hughie MacEachern)
Don Side Strathspey (Traditional)
Hornpipe (Angus Chisholm)
Paresis Reel (Traditional)
Sallly Gardens Reel (Traditional)

Dunn to a T, 1995 - Jackie Dunn MacIsaac:

Memories of John W. MacEachern Air (Dan Hughie MacEachern)
Don Side -  Srath Spé (Traditional)
Hornpipe  (Angus Chisholm)
Paresis - Ruidhle (Traditional)
Sallly Gardens - Ruidhle (Traditional)

Jackie ni’n Sheumais Fraser mac Fhraing Moses ‘ic Sheumais

`S ann do Bhun na h-Aibhne Deas a bhuineas Jackie ni’n Sheumais Fraser (mac Fhraing Moses 'ic Sheumais). `S e ban-fìdhleir `s pianist air leth a th’ innte.  Tha i 'na ban-sgoilear chiùil ann am Bail' Anndra. `S e a seanair, Iain Uilleam MacEacharna a dh’ ionnsaich leughadh `s a sgrìobhadh ceòl do Dhan R. Dòmhnallach. Dh'fhàs Jackie suas ann an taigh làn do cheòl.

Neach-aithris: Seumas Watson

Jackie Dunn MacIsaac was born in Antigonish and grew up in Lower South River, Antigonish County. She is a well-known fiddler, pianist, step-dancer, music and dance instructor, composer and schoolteacher. Jackie is the daughter of James Fraser Dunn and well-known Cape Breton step dancer, Margaret MacEachern of Queensville. Jackie’s late granduncles Dan Hughie MacEachern and Alex Joe MacEachern, were both fiddlers and composers, and her grandfather, the late John Willie MacEachern, also a fiddler, is credited with teaching Dan R. MacDonald to read and write music. Jackie grew up surrounded by music and has been highly influenced by her granduncle Dan Hughie’s playing through her mother, who like Dan Hughie, had a keen memory and ear for tunes. Margaret passed on to Jackie, through John Willie's, Alex Joe's and Dan Hughie's music and beliefs, that tunes should be played correctly and as they were always played in the Gaelic tradition. Jackie is related to many other Cape Breton musicians on both her mother and father’s sides. Her ancestors - MacEacherns, Frasers, MacMasters, MacDonalds, MacMillans – came from Lochaber District, Oban, Morar, Isle of Skye, Kintail, Beauly, Isle of Harris, Spean Bridge, Isle of Eigg, Islay and Moidart.

`S ann do Bhun na h-Aibhne Deas a bhuineas ...

`S ann do Bhun na h-Aibhne Deas a bhuineas Jackie ni’n Sheumais Fraser (mac Fhraing Moses ‘ic Sheumais). `S e ban-fìdhleir `s pianist air leth a th’ innte.  Tha i 'na ban-sgoilear chiùil ann am Bail' Anndra. `S e Seumas Fraser Dunn as athair dhi agus Mairead Iain Uilleim (NicEachainn) às an Rids a th’ anns a màthar - agus `se dannsair a th’ innte. `S e fidhlearan `s co-ghleusaichean a bh’ ann am bràithrean a seanar cuideachd – Dòmhnall Eoghainn `s Alasdair Eòs MacEachern agus `se fidhlear a bha ‘na seanair fhéin, Iain Uilleam MacEachern, a’ fear a dh’ ionnsaich do Dan R. Dòmhnallach a leughadh `s a sgrìobhadh ciùil. Dh'fhàs Jackie suas ann an taigh làn do cheòl. agus chaidh a stiùireadh aig bràthair a sheanar bho a màthar. Bha cuimhne `s cluas mhath aig Mairead, mar a bh' aig Iain Uilleam, Alasdair Eòs `s Dan Hughie, agus chuir i cuideam air a bhith cluich puirt ceart mar a ghabh `ad `ad bho chionn iomadh bliadhna gu traidiseanta.
Tha Jackie càirdeach do roinn dhe na luchd-ciùil ann a Ceap Breatainn air gach taobh dhen teaghlach. B’ ann à Lochabar, às an Òban, Mòrair, Eilean Sgiathanach, Cinn t-Sàile, Manachainn, na Hearadh, Drochaid Spitheann, Eige, Ìle `s Mùideart a thàinig a cuideachd.

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.