log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Ceòl is Dannsa

Iain MacDhùghaill, Fìdhleir

Facal-toisich

Sreath do phuirt dannsaidh – srath spé agus ruidhlichean - air an cluich le Iain MacDhùghaill.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

A set of tunes for stepdancing – a strathspey followed by reels – played by John MacDougall. The tunes: Calum Crùbach, Am Muileann Dubh, Sir Reginald MacDonald, Traditional Reel.

See video

Calum Crùbag (Traidiseanta) - Srath Spé
Muilean Dubh (Traidiseanta) - Ruidhle
Sir Reginald MacDonald (Traidiseanta) - Ruidhle
Ruidhle (Traidiseanta)

Air a chleachdadh le cead.

A set of stepdancing tunes by John MacDougall.

Used with permission.

Iain mac Sheòrais `ic Ailein

Chaidh Iain mac Sheòrais `ic Ailein a bhreith ann an Éipheit, Siorramachd Inbhirnis. `S ann à Muideart a thàinig na daoin' aige. `S e fìdhleir agus co-ghleusaich’ ainmeil a bh’ ann. Bhiodh e ceartachadh fhìdhlean `s phianos aig an taigh aige fhéin ann an Ceann Loch. Bha Iain a' sàs anns na 70s a’ cumail beò ceòl na fìdhleadh agus a’ toirt leasanan ciùil air feadh Siorramachd Inbhirnis. Thog e fhéin an fhìdheall nuair a bha e `na ghille, agus mar dheugair bhiodh e `cluich aig partaidhean `s dannsaichean `s na taighean-sgoile. Bha meas mór aig Iain air sàr-fhìdhlear ionadail dha’m b’ainm Aonghas Ailean Gilliosach à Ceann Mhargaraidh agus thog e poidhle bhuaithe-san. Rinn Iain barrachd air 33,000 puirt `na bheatha agus rachadh aige air a dhà neo trì dhiubh a dheanadh ann a’ là fhéin.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

John MacDougall, fiddler and composer, was born to George and Margaret (MacLellan) in Egypt, Inverness County. He is descended from immigrants from Moidart, Scotland. John operated a violin and piano repair shop for many years based out of his home in Kenloch. He also taught fiddle lessons throughout the county and played a major role in the resurgence of fiddle music in the 1970s. John picked up the fiddle as a child and in his teen years often played at parties and dances in the schoolhouses. He was greatly influenced by local and well-respected fiddler Angus Allan Gillis of Upper Margaree. John composed over 33, 000 tunes in his lifetime and was said to have been able to make two or three tunes in a day.