log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Ceòl is Dannsa

Harvey Peutan, Dannsair

Facal-toisich

Harvey Peutan a’ danns ann an Haileafeags `s a' Chéitean 2011. Ceòl le Howie Dòmhnallach aig Dannsa Cheap Breatainn.

Neach-aithris: Seumas Watson

Harvey Beaton stepdancing at the Cape Breton dance in Halifax, May 2011. Music provided by Howie MacDonald.

See video

Harvey Peutan a’ danns ann an Haileafeags `s a' Chéitean 2011. Ceòl le Howie Dòmhnallach aig Dannsa Cheap Breatainn.

The Reel of Cluny - Ruidhle - Joseph Lowe

'Air a chleachdadh le cead.

Harvey Beaton stepdancing at the Cape Breton dance in Halifax, May 2011. Music provided by Howie MacDonald.

The Reel of Cluny - Reel - Joseph Lowe

Used wiith permission.