log asteach
logo

The Living Bridge » Stòraidhean is Naidheachdan

Biorachan Beag is Biorachan Mór

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Air a h-aithris le Mìcheal Eòin Chaluim Sheumais Mhóir, Baile Sheumais, Siorramachd Bhictòria. Air a tar-sgrìobhadh le Seigheag ni'n Aonghais Iain Pheadair. Catrìona ni'n Eòin Chaluim Sheumais Mhóir 's a' chuideachd.

Seigheag: Dé mu dheidhinn Biorachan Mór is Biorachan Beag?

Mìcheal: O, bha, bha.

S: Bheil cuimhn' agaibh air a' sin?

M: Uell, tha pàirt dheth, tha.

S: Ciamar a bha siod?

M: Chaidh 'ad aon latha a bhuain chnò. Mar a leagadh Biorachan Mór, dh' itheadh Biorachan Beag ('ad). Uill, air a thàinig e 'nuas ás a' chraoibh, cha robh cnòthan ann. Dh' ith e uileadh 'ad. Agus, dh' fhalbh e dh' iarraidh slat a ghabhadh air Biorachan Beag mun itheadh e ach beagan chnò.

"Uill, chan fhaigh thu mis'," ars a' slat, "gus a' faigh thu tuagh a bhuaineas mi."

"Tha mi 'g iarraidh tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Biorachan Beag mun ith e ach beagan chnó."

"Uill, chan fhaigh thu mis'," ars an tuagh, "gus a' faigh thu clach a bheileas mi." ... a ghearrachadh.

"Tha mi 'g iarraidh clach a bheileas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Biorachan Beag mun ith e ach beagan chnó."

"Uill, chan fhaigh thu mis'," ars a' chlach, "gus' a faigh thu uiste. Uiste. Agus, tha mi 'g iarraidh cuman a thairneas uiste, uist' a (fhliucheas) clach, clach a bheileas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Biorachan Beag mun ith e ach beagan chnó."

Agus, chaidh e dh' iarraidh a' chumain, cuman.

"Uill, chan fhaigh thu mis'," thuirt an cuman, "chan fhaigh thu mise gus a' faigh thu crèadha, crèadha a chur 'nam mhàs."

H-fheumaidh gu robh e aoideanach.

Seigheag: Feumaidh gu robh.

M: "Tha mi 'g iarraidh, tha mi 'g iarraidh crèadha théid mu mhàs chumain, cuman a thairneas uiste, uist' a (fhliucheas) clach, clach a bheileas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Biorachan Beag mun ith e ach beagan chnó."

Sin na bheil fhios agam dheth.

S: O, sheadh.

M: Air a thill e 'n uair sin, bhust Biorachan Beag.

© Bun is Bàrr, Iomairtean na Gàidhlig
Tar-sgrìobhadh: Seigheag ni'n Aonghais

Please login or register if you'd like to respond.