log asteach
logo

The Living Bridge » Còmhradh is Ìomhaighean

A' Similear

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Air a h-aithris le Màiri MacFhionghain, Baile nan Gilleasach, Siorramachd Inbhirnis. Air a chlàradh 's air a tar-sgrìobhadh le Caraman NicArtair.

Carman: Bha sibh ag innse dhomh là mu' n t-seann taigh a's an robh sibh a' fanaid, gun robh...

Màiri: Similearan. A h-aon, dhà, trì, bha ceithir dhiubh ann.

C: Agus ciamar a bhiodh 'ad a' còcaireachd?

M: Uell, bhiodh 'ad anns an t-similear 's a' chidsin. Bha bàr iarainn ann, is chuireadh 'ad an coire air, is chuireadh 'ad poit air agus bha an uair sin, air an taobh aige, dhèanadh 'ad bonnach. Bhiodh àite réidh ann is chuireadh 'ad am bonnach air... ciamar a chanadh tu e?

C: Car do chlach?

M: Yeah. No air car do chookie sheet, pìos iarainn. Fhios agad? Agus chuireadh 'ad air uachdar a' chlach e. Bhiodh a' chlach réidh là' ris a' seo agus bhiodh an teas a' tighinn fo'n teine 'ga bhruich. Cha robh mi ach glé òg dar a dh' fhalbh sinn às an t-seann taigh a nunn dhan taigh eile. Tha cuimhn' agam air. Tha cuimhne mhath agam air a' choire is na poitean a bhith air an àite teine. Agus 's an t-seòmar ithe bha similear ann, ach bhiodh sin 'son teas. Fear 's an t-seòmar suidhe bha e 'son teas dhan t-seòmar sin. Agus 's e similear beag a bha 's a' hall aig bonn na staidhir bha sin a' dol dh' ionnsuidh na lobhtadh a' dèanadh a' lobhta teth.

C: Ciamar a bha a' similear air a dheanadh?

M: Bha e air a dheanadh air clach.

© Bun is Bàrr, Iomairtean na Gàidhlig
Tar-sgrìobhadh: Caraman NicArtair

Please login or register if you'd like to respond.