log asteach
logo

The Living Bridge » Còmhradh is Ìomhaighean

Biastan, Losgainn is eile

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Air h-aithris le Mìcheal Eòin Chaluim Sheumais Mhóir, Baile Sheumais, Siorramachd Bhictoria. Air a clàradh le Seigheag ni'n Aonghais Iain Pheadair 05-08-17.

Seigheag: Dé 'n t-ainm a bh' agaibh air na biastan air an ùrlar, glas?

Mìcheal: Cailleachan-cheòsach.

S: Sin agad e.

M: 'S e.

S: Agus an fheadhainn a tha 'muigh air .... ?

M: Cnuimhneagan, cnuimhneagan.

S: Tha 'ad math airson iasgach.

M: Tha, tha.

S: Tha na bric measail orra.

M: O, tha. Agus, na peataichean. Bhiodh na peataichean 'gan togail.

S: Bhiodh. Ach, chan eil sgeul air na peataichean.

M: Chan eil peat' air sgeul. Chan eil.

S: Chan eil.

M: Chan eil peat' air sgeul.

S: Uell, m' eudail orra, tha 'ad 'dol a bhàthadh ...

M: Tha.

S: Amuigh a' sin, na cnuimhneagan.

M: Uill, nam biodh na peataichean ann, bhiodh biadh gu leòr aca air a ....

S: Cha bhi 'ad mun cuairt dar a bhios an t-uisge ann, am bidh?

M: Cha bhi, cha bhi.

S: Cha bhi. Agus, tha na magan a' seinn a h-uile oidhch'.

M: Tha ...

S: O, tha 'ad cho àrd.

M: ... na losgainn.

S: Na losgainn.

M: 'S e.

S: 'S e na losgainn a th' ann.

M: 'S e, 's e na losgainn a th' ann.

S: 'S e.

M: Agus, chan fhaic thu 'ad air a' rathad. Bha ùine ann, bhiodh a' rathad làn dhiubha.
Bhiodh na càraichean 'ga spleuchdadh.

S: Bhitheadh.

M: Ach, chan eil gin ann an drast'.

S: Chan eil.

M: Tha 'ad cho gann.

S: Tha fhios a'm.

M: Mun deach a' rathad ùr (Highway 223) a chuir suas a' seo, bha pòn shios ann a' shiod.

S: Bha.

M: Bha pòn shios. Bhiodh na losgainn... Bhitheamaid a' feuchainn... bhitheamaid a' dol amach a dh' éisteachd riutha. Bhitheadh.

S: Tha 'ad éireachdail.

M: Bha na seann daoine uamhasach measail orra.

S: Tha mise cho measail orra.

M: Tha.

S: Dar a rachainn-sa 'mach ro 'n dorast agam an t-seachdain seo… Bha 'ad, siod an aon rud ...

M: Chluinn(t)eadh tu 'ad.

S: ... a chluinninn. O, bha 'ad cho breagha.

M: Bha.

S: 'S bha togail-chridhe annta.

M: Bha.

S: Bho 'n a bha fios agam gu robh a' samhradh a' tighinn.

M: O, uell, bha a' samhradh a' tighinn.

S: An cuala sibh riamh, Mhìcheil, gu robh 'ad ag ràdhainn gu seinn na losgainn trì turais mun tig a' samhradh.

M: Bha. 'S e 'n fhìrinn a bh' ann.

S: Ciamar a bha siod aniste?

M: Uell, bha 'ad ag ràdh gu reòthadh 'ad trì turais mun tigeadh a' samhradh dòigheil, am blàths, mun tigeadh am blàths, mun tigeadh am blàths.

© Bun is Bàrr, Iomairtean na Gàidhlig
Tar-sgrìobhadh: Seigheag ni'n Aonghais

Clàradh: New Recording 91

Please login or register if you'd like to respond.