log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Gàidhlig `s a' Mhór-roinn

Danns' am Baile Mór Haileafags

Facal-toisich

Tha daoine air tighinn a dh'fhuireach ann am Baile Haileafags às caochladh àiteachan do Ghàidhealtachd na h-Albann Nuaidh.  Mar sin dheth, gu math tric, thig daoine còmhla cruinn airson ciùil agus dhannsaichean.  A's a' phìos seo, chìthear feadhainn a' deanadh danns aig té dhe na taoims ud.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Although Halifax area is not a traditional Gaelic speaking area, people from all over have come to live there.  With that, music sessions and square dances are commonly on the calendar of events.  This video shows a square set at one of these sessions.

See video

Luchd-céilidh ag éirigh air danns' aig Pepperjack's `s an Àrd-Bhaile, Faoilleach 2012.  Ceòl air a sheinn aig Glean Greumach, Ruairidh Dòmhnallach agus Ìosag Frisealach.

Dancers stepping to a set at the Pepperjack's Cape Breton Céilidh, January 2012.  Music by Glenn Graham, Rodney MacDonald and Isaac Fraser.