log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Ceòl is Dannsa

Daibhidh MacÌosaig, Fìdhleir

Facal-toisich

‘S ann a's an Àrd-Bhaile a rugadh Daibhidh. Dh’ionnsaich e cuid mhath dhe na seann phuirt bho athair a bha 'na dheagh fhìdhleir, Ailig Dan MacÌosaig à St. Rose ann an Siorramachd Inbhirnis. Tha Daibhidh air fear dhe 'n luchd-ciùil as cliùtiche a thànaig à saoghal na Gàidhlig a bhos - tha e a chearta cho math air a’ ghiotàr - `s e ‘An Leabhar Phort’ a thug Gàidheil an eilein air.

Neach-aithris: Seumas Watson

Dave MacIsaac was born in Halifax. He learned many of the old fiddle tunes from his father, Alex Dan MacIsaac of Ste Rose, himself an accomplished player. Dave is one of the best-known traditional musicians to emerge from this Gaelic region – he is also a noted guitarist – and was given the nickname ‘The Tune Book’ by the island’s Gaelic-speakers.

See video

Puirt air an cluich le Daibhidh MacÌosaig.

Tunes by Dave MacIsaac.

Daibhaidh mac Alasdair Dhòmhnall

`S e fear ciùil ainmeil a th’ ann an Daibhaidh mac Alasdair Dhòmhnaill. `S ann às a’ Phrìomh Bhaile a tha e.`S ann a mhuinntir à Earra Ghàidheal a bha a chuideachd.`S ann à Dùnbheagan a bha athair, Alec Dhòmhnaill. Bhuineadh a mhàthair do Lake Ainslie. Dar a bha Daibhaidh a’ fàs suas, `s ann tric a bhiodh luchd-ciùil à Ceap Breatainn a’ tighinn anuas dha 'n taigh ac' air chéilidh. Bha mòran seann chlàraidhean aig Daibhaidh nuair a bha e 'na ghille. An diugh, tha barrachd air mìle clàraidhean do cheòl Cheap Breatainn traidiseanta aige. Seinnidh Daibhidh an fhidheall, giotàr, bass, mandolin, banjo agus mandola.

Neach-aithris: Seumas Watson

Dave MacIsaac is a renowned musician from Halifax, Nova Scotia. He is descended from settlers from Argyllshire. His father, Alex Dan, was from St. Rose, Inverness County, and his mother, Frances MacDonald, was from West Lake Ainslie. His father was a fiddler and musicians would frequently come up from Cape Breton to visit and share tunes with the MacIsaacs. Dave enjoyed listening to old fiddle recordings as a child and now has collected thousands of traditional Cape Breton musical recordings. Dave is accomplished on violin, guitar, bass, mandolin, banjo and mandola.