log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Cleachdaidhean nam Féilltean

Cleachdaidhean na Samhna

Facal-toisich

Cunntais air cleasan is miastadh a bhiodh na gillean òga ris air Oidhche Shamhna. Dh’fhalbhadh iad bho thaigh gu taigh is aghaidh choimheach orra.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

An account of the tricks and pranks performed by young boys in the neighborhood Hallowe’en night. They would go from house to house in costume.

See video

© Cainnt Mo Mhathar

An account of the tricks and pranks performed by young boys in the neighborhood Hallowe’en night.

Ailean Ruairidh Aonghais Dhòmhnaill Uilleim

Rugadh is thogadh Ailean Ruairidh Aonghais Dhòmhnaill Uilleim ann an taigh a bha làn Gàidhlig ann am Boston Ùr, coimhearsnachd teann air Louisbourg. Thàinig a dhaoine à Leodhas. Dh’obraich e fad a bheatha mar shaor. 'S e sàr sheinneadair a bha 'na athair agus bhiodh a mhàthair math gu seinn 's danns cuideachd. Tha Ailean fhéin na sheinneadair math agus faodar fhaicinn aig luaidhean agus cruinneachaidhean Gàidhlig mun cuairt an eilein.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Allan MacLeod was born and raised in New Boston, near Louisbourg, Cape Breton. His ancestors came from the Isle of Lewis. Allan worked as a carpenter all his life. His father was a distinguished Gaelic singer and his mother a fine step dancer and Gaelic singer. Allan himself is a well-known Gaelic singer and is often seen at milling frolics and Gaelic gatherings around the island.Allan MacLeod was born and raised in New Boston, near Louisbourg, Cape Breton. His ancestors came from the Isle of Lewis. Allan worked as a carpenter all his life. His father was a distinguished Gaelic singer and his mother a fine step dancer and Gaelic singer. Allan himself is a well-known Gaelic singer and is often seen at milling frolics and Gaelic gatherings around the island.

Allan MacLeod est né et a grandi à New Boston, près de Louisbourg, au Cap-Breton. Ses ancêtres étaient originaires de l’île de Lewis. Allan a été charpentier pendant toute sa vie. Son père était un chanteur gaélique distingué et sa mère une très bonne danseuse de variétés et chanteuse gaélique. Allan lui-même est un chanteur gaélique bien connu et on le rencontre souvent lors des activités liées au foulage et des rassemblements gaéliques dans l’île.