log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Seanfhaclan

Chan urrainn dhuinn gach ceàrr a chur ceart, ach `s urrainn dhuinn gu dearra gach ceart a chur ceàrr.

Chan urrainn dhuinn gach ceàrr a chur ceart, ach `s urrainn dhuinn gu dearra gach ceart a chur ceàrr.

Chan urrainn dhuinn gach ceàrr a chur ceart, ach `s urrainn dhuinn gu dearra gach ceart a chur ceàrr.
-The Casket

Neach-Aithris: Stéiseag NicGilleathain

We cannot right every wrong, but we can always make wrong out of right.
-The Casket

Narrated by Stacey MacLean

On ne peut pas toujours corriger le mal, mais on peut toujours tourner un bien en mal.
- The Casket

Rapporté par: Stacey MacLean