log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Seanfhaclan

Chan eil a dhìth air an duine shona ach a bhreith.

Chan eil a dhìth air an duine shona ach a bhreith.

Chan eil a dhìth air an duine shona ach a bhreith.
- Iain Raghnall MacÌgein

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

The happy man wishes only to be born.
- John Rannie MacKeigan

L’homme heureux ne souhaite que d’être né.
- John Rannie MacKeigan