log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Nòs a’ bhìdh

Ceathramhan Cruaidh `s Biogs

Facal-toisich

`S e biadh a bhìte gabhail `s a' chumantas cuspair Marta Ramey. Ag éirigh suas aig àm na Bochdainne Móireadh, dh'fheumadh boireannaich a bhith tapaidh mu chleachdadh flùir, salainn `s min-choirce a h-uile là.  B' fhìor sin gu h-àraid `s a' gheamhradh nuair a bhiodh an crodh tioram agus an teaghlach gun bhainne. Tha Marta ag innse dhuinn mu bhiogs: bonnach do mhin-choirce air a roinn ann an ceathramhan. Aréir choltais, bha am bonnach seo gun chiall cruaidh. Bhiodh muinntir an taighe `ga ghabhail mar bhiadh na maidneadh.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach
 

Martha Ramey tells of two core foods that she often had growing up in Rear Big Pond. In the depression era, women had to be creative with such basic ingredients as flour, salt and oatmeal – especially in wintertime when the cattle would often go through a dry spell and the family would be without milk. Here Martha talks about biks, a hard oatmeal bonnach divided into pieces and eaten at breakfast time.

Martha Ramey parle de deux aliments de base qu’elle consommait souvent dans sa jeunesse à Rear Big Pond. Pendant la période de la Dépression, les femmes devaient faire preuve d’imagination avec les ingrédients de base comme la farine, le sel et l’avoine, surtout en hiver, quand le bétail n’allaitait plus et la famille n’avait plus de lait. Ici, Martha parle du biks, qui est un bonnach d’avoine sec qu’on divisait en morceaux et qu’on mangeait au petit déjeuner.

See video

Modh bìdh

Biogs

Min-choirce
Salann
Uisge

Measgaich na stuthan ann am bobhla gu ìre mhath. Sgaoil amach an taois agus dean sguéirichean dhi mar gum biodh aran-coirce ann. Cuir air sìota mhìlseagan iad. Bruichidh gu mall iad `s an àmhainn, aig teas 300°, gus an tig dath ruadh orra. Éirich air an ithe le còta do dh’ìm `ga chur orra.

Modh bìdh

Ceathramhan Cruaidh

Flùr
Salann
Uisge fuar

Cuir na stuthan mun cuairt le chéile ann am bobhla. Sgaoil amach an taois. Dean sguéirichean dhi. Cuir air sìota mhìlseagan iad agus bruich `s an àmhainn iad gus an tig dath ruadh orra.

Preparation of staple foods like hard biscuits made of simple ingredients.

Préparation d’aliments de base comme les biscuits durs faits de simples ingrédients.

Marta ni'n Pheadair Mhóir Steabhain Mhìcheil

Rugadh `s thogadh Marta ni'n Pheadair Mhóir Steabhain Mhìcheil (NicNìll) ann a Gleann a' Gharraidh, far a robh dulachas na Gàidhlig `na àbhaist. Thàinig cuideachd Mharta à Eilean Bharraigh. Dh' fhàg Marta Cùl a' Phóin Mhóir nuair a bha i `na boireannach òg. Fhuair i cosnadh, `na searbhanta, ann am Baile Shudnaidh. `S ann a bhios i fhathast a' cur seachad cuid dha `n t-samhradh `s a' Phón Mhór. Tha e `na thoileachas dhi Gàidhlig a bhruidhinn gu ruige a' là seo fhéin.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Martha Ramey (née MacNeil) was born and raised at Glen Garry in the rear of Big Pond, Cape Breton County. The MacNeil home was often a gathering place for neighbours to share Gaelic songs, fiddle tunes and pipe music. Martha is descended from emigrants from the Isle of Barra. Martha left Big Pond as a teenager to find work in Sydney, where she worked as a housekeeper. Martha enjoys visiting Big Pond in the summer and is happy to speak Gaelic with others.

Martha Ramey (née MacNeil) est née et a grandi à Glen Garry, à l’arrière de Big Pond, dans le comté du Cap-Breton. Le foyer des MacNeil était souvent un lieu de rassemblement pour les voisins, qui venaient chanter des chansons gaéliques et jouer du violon et de la cornemuse. Les ancêtres de Martha étaient des émigrants de l’île de Barra. Martha a quitté Big Pond à l’adolescence pour chercher du travail à Sydney, où elle a été gouvernante. Martha aime retourner à Big Pond pendant l’été et est heureuse de pouvoir parler le gaélique avec les autres.