log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Cinneadas is Creideamh

Fionnlagh Mór

Facal-toisich

`S ann do Lochabar a bhuineadh Fionnlagh Mór Peutan.  `S e a bu shin sin seanair do Dhòmhnall Aonghas, nach maireann, às a’ Chreig Dhuibh. Dh’fhuiling Fionnlagh gu mór aig droch uachdaran a's an Albainn gus na shoirbhich leis, eadar seòltachd, is neart a dhà làimh, air tighinn gu Canada. B’ ann air cladach Meinn a' Ghuail a fhuair e fhéin `s a theaghlach an toiseach toiseachaidh as ùr.

Neach-aithris: Seumas Watson

Dan Angus Beaton’s direct ancestor was Big Finlay, a Lochaber farmer. In the early 1800s, Finlay was typically oppressed by the Highland tenancy system. A man to be reckoned with, Finlay persevered and brought his family to a new life in Nova Scotia.

Big Finlay, fermier du Lochaber, était un ancêtre direct de Dan Angus Beaton. Au début du XIXe siècle, Big Finlay était, comme beaucoup, victime de l’oppression exercée par le système de location des Highlands. Il était un homme qui savait se défendre et a persévéré dans sa lutte contre l’oppression. Il a fini par émigrer avec sa famille en Nouvelle-Écosse pour commencer une nouvelle vie.

See video

 

© E. Robertson & J. Watson

This is the dramatic story of Big Finlay Beaton’s leaving of Lochaber and coming to Canada.

Ceci est le récit saisissant du départ du Lochaber de Big Finlay et de son arrivée au Canada.

Dòmhnall Aonghas mac Fhionnlaigh ‘ic Iain ‘ic Iain ‘ic Fhionnlaigh Mhóir

Chaidh Dòmhnall Aonghas mac Fhionnlaigh `ic Iain `ic Iain `ic Fhionnlaigh Mhóir a bhreith anns a’ Chreig Dhuibh, faisg air Màbu, ann an 1903.  Thàinig a chuideachd anall à Lochabar.  Bha roinn mhór do sheanchas aig Dòmhnall Aonghas a thàinig anuas `s 'na theaghlach o bheul gu beul.  B’ e ‘Dan Angus’, mar a theirte ris, fear dhe na sgeulaichean a b’ fheàrr an Eilean Cheap Breatuinn r’ a linn.

Neach-aithris: Seumas Watson

Dan Angus Beaton of Blackstone, Inverness County, came from a long line of storytellers.  His ancestors came to Cape Breton from Lochaber, Scotland.  Dan Angus generous in sharing his store of Gaelic tales, many of which came down through the family generationally. 

Dan Angus Beaton, de Blackstone, dans le comté d’Inverness, descend d’une longue lignée de conteurs. Ses ancêtres sont arrivés au Cap-Breton en provenance du Lochaber, en Écosse. Dan Angus partage avec générosité sa réserve de contes gaéliques, dont bon nombre ont été transmis de génération en génération au sein de sa famille.