log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Stòraidhean is Naidheachdan

Brògan an t-Sagairt

Facal-toisich

`S minig a bhios naidheachdan ait ann air sagartan is ministearan.  Dh' fhairich Lachlann an naidheachd seo air a h-aithris aig a shàr-charaide, Eóghann Dhòmhnaill `ic Aonghuis.  Tha 'n naidheachd ag innse mar a chaidh paidhir do bhrògan aig sagart a ghoid.

Neach-aithris: Seumas Watson

Humorous stories about priests and ministers are quite popular among the Gaels. Lauchie tells a story here he heard from his dear friend Hector son of Donald son of Angus. It tells of how a fellow from Rear Creignish steals a pair of shoes from an unwitting priest.

Les récits humoristiques sur les prêtres et les pasteurs sont assez populaires chez les Gaëls. Lauchie raconte une histoire que lui a racontée son cher ami Hector à Donald à Angus. Cette histoire est celle d’un gars de Rear Creignish qui vole une paire de souliers d’un prêtre sans que celui-ci en soit conscient.

Brògan an t-Sagairt

Tha mi `dol a dh’ innse dhut sgeul bheag ann a’ seo [bho] Eóghann Dhòmhnaill `ic Aonghuis, sàr-charaide dhomh fhìn, air duine bha fuireach a-mach air Cùl Chreiginis.

Agus bha e `na dhuine bhochd; cha robh dad sam bith dhen t-saoghal aige. Ach bhiodh e coiseachd mun cuairt air feadh na dùthchadh agus mar bu trice bhiodh e tachairt air àit’ an t-sagairt. Agus gheobhadh e cuid na h-oidhche agus ma dh’ fhaoidte `sa mhadainn gum faigheadh e léine, airneo triubhsair ...

Ach co-dhiubh air trup dhe na trupan a bha e a’ coimhead air seann Mhaighstir Eairdsidh a bha `n Siudaig bha e falbh `sa mhadainn `s thug e an aire gu robh trì no ceithir do phaidhrichean bhròg aig Maighstir Eairdsidh. Agus thuirt e ris fhéin, “Chan ionndrainn e paidhir dhiubh seo,” `s thug e leis a’ phaidhir bhròg.

Co-dhiubh, thòisich seo air cur air inntinne agus bha e cur roinn do thrioblaid air. Ach mu dheireadh thuirt e ris fhéin, “ Chan eil ann ach aon dòigh air am faigh mi cuidht’ as seo.”
Agus chaidh e gu éisdeachd gu Maighstir Eairdsidh agus dh’ inns’ e do Mhaighstir Eairdsidh gun do ghoid e paidhir bhrògan.

“O,” thuirt Maighstir Eairdsidh, “`s e rud uamhasach a bha sin a-nise. Iain,” thuirt esan, “feumaidh tu na brògan sin a chuir air ais."

"Uill," thuirt Iain, "chan eil fhios a’m gu dé nì mi .. ach an gabh sibh p-fhéin iad?”

“O, cha ghabh,” thuirt Maighstir Eairdsidh, “chan eil feum agam orra.”

“Uill,” thuirt Iain, “innsidh mise mar a th’ ann, a Mhaighstir Eairdsidh. Ghoid mise na brògan `s chaidh mi air ais a choimhead air an duine agus thuirt mi ris gun tugainn na brògan dha air ais. Thairg mi na brògan dha air ais agus thuirt e rium nach gabhadh e idir iad.”

“Ooo, ma tha sin mar sin,” thuirt Maighstir Eairdsidh, “chan eil coire sam bith `sa ghnothach.”

Agus bha Iain gu socarach, saidhbhir agus cha robh `n gnothach a’ cur sian do thrioblaid air as deaghaidh sin.

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: © http://mqup.mcgill.ca/book.php?bookid=125


 

A humorous story about a tramp and a priest.

Histoire humoristique d’un clochard et d’un prêtre.

Lachlann Dhòmhnaill Nìll

`S ann an Dun-bheagan a chaidh Lachlann Dhòmhnaill Nìll a bhreith.  Dh’ fhuirich e sin air bail' athair fad a shaoghail. `S ann do stoc Mhòrar a bhuineadh a chuideachd. Bha ainm aig' a bhith `na dheagh shaor, `na sheinneadair barraichte, agus math gu sgeulachd. Chaidh cuid dha na h-òrain is na naidheachdan aige a dh’ fhoillseachadh a’s a’ leabhar Brìgh an Òrain.

Neach-aithris: Seumas Watson

Lauchie Dan N. MacLellan was born and remained in Dunvegan, where he was a carpenter. His ancestral family was of Morar background. A talented tradition bearer, Lauchie was both singer and storyteller. A selection of his songs and stories are published in the book Brìgh an Òrain.

Lauchie Dan N. MacLellan est né à Dunvegan et y est resté. Il était charpentier. Ses ancêtres étaient originaires de Morar. Lauchie était un tenant talentueux des traditions et savait à la fois chanter et raconter des histoires. Le livre Brìgh an Òrain contient une sélection de ses chansons et de ses récits.