log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Nòs a’ bhìdh

Bonnach Peigi Stràthain

Facal-toisich

Bidh cuid do luchd-ionnsachaidh ann an Haileafags an còmhnaidh a' sireadh chothroman a bhith `g obair còmhla ris na beulaichean a th’ ann. A's a’ bhidio seo, tha Lorag Stirling a’ deanamh bonnach `s an aon dòigh a dh'ionnsaich i aig Peigi ni’n Sheòrais `ic Iain, nach maireann. Chur Peigi iomadach bliadhna seachad a’ fuireach ann an Haileafags. Bha i `na cuideachadh mór, mór do luchd-ionnsachaidh.

Neach-aithris: Seumas Watson

Many Gaelic learners in the Halifax Regional Municipality have actively sought out opportunities to connect with native speakers. In this video, Laura Stirling prepares bonnach using a recipe she learned from the late Peggy MacLellan (née Strachan). Peggy resided in the Halifax area for many years and was a great support to Gaelic learners.

See video

Modh Bìdh

Bonnach Peigi Stràthain (ni’n Sheòrais `ic Iain `ic Iain)

¼ cupa siùcair
2 chupa fhlùir
½ spàn bheag do sóda
1 spàn mhór shalainn
½ chupa do gharabhan

Cuir mun cuairt na stuthan tiorama gu léir ann am bobhla fa leth.

Ann am bobhla eile, measgaich 1/3 cupa ola, ugh agus 2/3 cupa do bhlàthaich.

Cuir an dà stuth le chéile gus taois a dheanadh dheth. Deasaich mu thuaiream leth uair a thìde ann an àmhainn air a ro-theasachadh aig 400°.

Preparation of bonnach.

Lorag ni’n Laird `ic Ralph

`S ann à Siorramachd Inbhirnis agus Siorramachd Rois `s an t-seann dùthaich a bha muinntir Lorag ni’n Laird `ic Ralph. Chaidh a breith fhéin ann a Haileafags, Alba Nuadh, ged a bha a teaghlach a’ fuireach ann an Còbh nam Muileach `s an àm, far a robh a h-athair `na mhinistear. Tha Lorag trang `na bean an taighe `s bidh i a’ teagasg a cuid chloinneadh a's an dachaidh aice fhéin. A' là an-diugh, bidh Lorag a’ teagasg na Gàidhlig ann an Haileafags agus tha i  `sàs ann an leasachadh Gàidhlig na h-Alba Nuaidh cuideachd.

Neach-aithris: Seumas Watson

Laura Stirling is descended from emigrants from Invernesshire and Rosshire. She was born in Halifax, Nova Scotia although her family was living in Orangedale, Inverness County at the time; as her father was the local minister. Laura is an active stay at home mother who home-schools her childre. Currently, Laura teaches weekly Gaelic classes in the Halifax area and is actively involved in the Nova Scotia Gaelic community.