log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Nòs a’ bhìdh

Bainne Deasgainn

Facal-toisich

B' ann tric a bhiodh bainne deasgainn `ga chleachadh aig na Gàidheil ann an Siorramachd Antaiginis.  Tha am biadh seo coltach ri iogurt. Gus a dhèanadh, tha stamag laoigh air a sgrìobadh agus salann `ga chur oirre.  Tha seo `ga fhàgail am bogadh ann an uisge fad seachdain. As a dheoghaidh sin, théid e 'bhogadh ann am bainne.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

A food known as bainne deasgainn was often made by Gaelic settlers in Antigonish County. To prepare this yogurt-type dish, a calf stomach was scraped out, salted and left in water for about a week and then soaked in milk. The process and result is identical to the St. Ann’s Bay dish, “slaman.”

Le mets appelé bainne deasgainn était souvent cuisiné par les colons gaéliques du comté d’Antigonish. Il s’agit d’un type de yaourt qu’on préparait en raclant l’estomac d’un veau, puis en le salant et en le laissant tremper dans l’eau pendant environ une semaine. On le trempait ensuite dans du lait. Le processus et le résultat sont identiques au mets de St. Anns Bay appelé slaman.

Bainne deasgainn

Nìthear bainne deasgainn air stamag laoigh a tha air a glanadh, sgrìobte `s air a sàilleadh. Nuair a bhios a' stamag air deisealachd, théid i bhogadh ann an uisge fad ùine suas ri seachadain. Bidh i an uair sin air a lìonadh le bainne agus crochte an àite blàth fad beagan làithichean a bharrachd. Gun bhlas a bhi ro làidir air, thathas a' cantail gu bheil bainne deasgainn `na dheagh bhiadh do dhaoin' a bhios gu bochd.

Neach-aithris:  Stéiseag Nic`illeathain

Preparation of a yogurt type dish.

Narrator:  Stacey MacLean

Préparation d’un mets de type yaourt.

Rapporté par:  Stacey MacLean