log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Stòraidhean is Naidheachdan

Bòcan Chaledonia

Facal-toisich

Naidheachd mu fhear a bha tighinn à Caledonia. Dh’innis e do chàcha mu dhuin' eil' a’ sin, Alasdair Dòmhnallach, a theab an taigh a chall le teine. As deaghaidh sin, thachair rudan neònach eile – Bòcan Chaledonia.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

A story about a man coming from Caledonia who recounted the story of another man, Alec MacDonald, whose house nearly burned down. After this other strange things took place, attributed to the Ghost of Caledonia.

Bòcan Chaledonia

Madainn thràth bho chionn móran bhliadhnaichean, thàinig Alasdair MacÌosaig, á Caledonia, a-staigh do 'n taigh seo. Agus bha e air a' rathad do 'n Bhaile Mhór, Antigonish.

Dh'fhaighneachd sinn dheth, "A' robh guth naidheachd aige?"

Thuirt e an toiseach nach robh. "Uill, tha," thuirt e, "tha naidheachd agam. Chaidh e ... theab Alasdair an taigh – Dòmhnallach – an taigh a chall a' raoir. Dar a dh' éirich 'ad 's a' mhadainn, bha na, na .. chunnaic 'ad os chionn na stòbh na searbhadairean?? a bha aig an teine, air pìob a stòbh, air an losgadh gu dona. Dar a ... bha sin air a' sin."

Ghabh e naidheachd ann gun deachaidh e cho teann sin air an taigh a chall 's gur e mìorbhailt a bh' ann nach deachaidh.

Ach, as a dheaghaidh sin, thòisich rudan air tachairt. Bha ... rachadh e 'mach do 'n ... a' stàball a' chruidh, 's bhiodh pàirt dhiubh, bhiodh 'ad air an doirt ás na stéidhicean, mar a theireamaid an uair sin. Bhiodh pàirt dhiubh air ... an t-earball ac' air a cheangail ri chéile, rudan ciall mar sin.

Ach co dhiubh, thàinig rudan air adhart gus an d' fhuair na pàipearean gréim air, agus thàinig feadhainn a-nuas á Pictou, agus thàinig fear ás na States, bha (Dr. Prince, Dr. Prince) agus 's e 'stòiridh a bha a's a h-uile beul fad beagan mhìosan, Bòcan Chaledonia.

'S e sin mar an dug e dhuibh uair no dhà do naidheachd air, sin na their mi an-drast mu dhéidhinn.

© Canadian Museum of Civilization, recorded by Gordon MacLennan, 1972, MAC-B-16 Bòcan Chaledonia
Tar-sgrìobhadh: Nona MacDonald-Dyke
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

A story about the Ghost of Calendonia.

Aonghas mac Eòghainn `ic Eòghainn

Rugadh Aonghas mac Eóghainn `ic Eóghainn ann an Cùl na h-Aibhne Deas, Siorramachd Antaiginis. `S ann dha 'n Oban thall a bhuineadh a shinnsearan. Chuir e seachad a bheatha  air a' bhaile, mar a rinn `athair. Phòs e Màiri NicÌosaig agus thog iad seachdnar do theaghlach ann.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Angus H. MacPherson was born in Glen Alpine, Antigonish County.  His ancestors came from Oban.  He was a farmer by trade, like his father before him.  He married Mary MacIsaac and they raised a family of seven together.

Barrachd ri fhaighinn a' seo ...

Barrachd ri fhaighinn a' seo ... http://www.parl.ns.ca/maryellenspook/index.asp

Theirgibh gu

Theirgibh gu https://www.novascotiagenealogy.com/ agus cuiribh "mcpherson hugh 1933" astaigh a dh'fhaicinn fios mun bhàs aige.

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.