log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Na h-Òrain

Air Fail Il Irìnn Hù

Facal-toisich

Tha stòraidh an òrain seo air a h-innse aig boireannach dham b' urrainn bàta fhaicinn air éiginn le droch shìde air a' chost' an iar do Ghàidhealtachd na h-Albann.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

The story of this song is told by a woman who observes a boat struggling with severe weather on the west cost of the Highlands. She laments the drowning of three upon the boats foundering. This traditional song was known by singers throughout Cape Breton Island.

Cette chanson composée en Écosse a été reprise à leur propre compte par les colons gaéliques du Cap-Breton. Elle est chantée du point de vue d’un homme dont le navire a sombré, entraînant la mort de trois de ses marins. Il existe des enregistrements de cette chanson partout au Cap-Breton, avec des sources de Grand Mira, Grand Narrows, Castle Bay, Indian Brook, Boisdale et cette version particulière de Flora MacLean, de Shenacadie.

Air Fail Il Irìnn Hù

Séisd:
Air fàillirinn iù
O iùilirinn o ho,
Air fàillirinn iù.

Gur mis’ tha fo mhulad
Air uilinn nan stùc.

Mi coimhead Caol Muile,
`S cha ghrunnaich mi null.

Far an d’fhàg mi mo mhàthair
Air a càradh `s an ùir.

Far an d’fhàg mi mo leannan,
[Caol mala `s rosg ciùin.]

Chì mi `m bàta dol seachad
'S leam is lapach a crew.

`S mur a deachaidh mi  'm mearachd,
Bha mo leannan air stiùir.

Dol seachad air Ìle
Leam is ìseal a cùrs’.

Dol seachad air Eige
[Tìr chreagach nan] stùc.

Dol seachad air Éirinn
Chaill mi coltas mo rùin.

Chaidh m’eudail do `n fheamainn,
`S i dol fairis a null.

Air bhàrr nan tonn uaine,
`S iad a'suaineadh a siùil.

`S daor a cheannaich mi `n t-eòrna,
`S beag a dh’òl mi dh'a shùgh.

`S daor a cheannaich mi `n sgadan
Air a phacadh as ùr.

`S daor a cheannaich mi a'bhranndaidh
Thàinig nall ann as ùr.

`S daor a cheannaich mi `m bàta
Rinn ur bàthadh `nur triùir.

Tar-sgrìobhadh:  Gaelic Songs of Nova Scotia
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt 2012
© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
 

A traditional milling song concerning loss of life by drowning.

Chanson de foulage traditionnelle sur un amour perdu.

Flòraidh ni'n Nìll Dhòmhnaill Nìll

Rugadh Flòraidh ni 'n Nìll Dhòmhnaill Nìll 's an Acarsaid. 'S e Màiri ni'n Iain a' Chlachair (Nic Nìll) a bu mhàthair dhi. `S ann do Bharraigh a bhuineadh a sinnsearan. `S e Flòraidh Bheag a bh’ ac' oirre. Chaochail a màthair nuair nach robh i ach òg. Chaidh a togail a's an nàbachd, faisg air làimh, ann an dachaigh aig Cloinn `ic Aonghais, Ambrose is Anna. Cha robh ach a' Ghàidhlig `ga bruidhinn astaigh.  'S ann aca-san a dh'ionnsaich Flòraidh a’ chuid a bu mhotha dhe na h-òrain aice. Bha a h-athair, Niall Dhòmhnaill Nìll, `na bhàrd. Phòs i fear Iagan Ruairidh (Mac Ill'leathainn).  Thigeadh seinneadairean, mar a bha Mairead bean Ruairidh Iagain Ruairidh, Iain Alasdair MacSuain agus Maighstir Ailean Mac a' Mhaoilein, a chéilidh orra gu tric.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Flora (Flòraidh Bheag) was born in Shenacadie, Cape Breton County to Neil D.MacKinnon (Niall Dhòmhnaill Nill) and Mary Ann MacNeil (Màiri ni'n Iain a' Chlachair) of Barra descent. Her mother died when she was very young and she was raised close by in the home of Ambrose and Anna MacInnis. In the MacInnis house, only Gaelic was spoken. It was from them that she learned most of her songs. She married John MacLean (Iagan Ruairidh) and their home was often the gathering spot for singers like, Margaret MacLean, John Alex MacSween and Father Allan MacMillan.

Flora (Flòraidh Bheag) est née à Shenacadie, dans le comté du Cap-Breton. Elle est la fille de Neil D. MacKinnon (Niall Dhòmhnaill Nill) et de Mary Ann MacNeil (Mairi ni’n Iain a’ Chlachair), dont les ancêtres étaient originaires de Barra. Sa mère est décédée quand elle était très jeune et elle a été élevée à proximité, au sein du foyer d’Ambrose et Anna MacInnis. Chez les MacInnis, on parlait exclusivement le gaélique et c’est chez eux qu’elle a appris la plupart de ses chansons. Elle a épousé John MacLean (Iagain Ruairidh) et leur maison était souvent un lieu de rassemblement pour des chanteurs comme Margaret MacLean, John Alex MacSween et le père Allan MacMillan.