log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Na h-Òrain

Hi Rì Him Bó

Facal-toisich

Tha e coltach gu robh an t-òran seo gu sònraichte fasanta mun cuairt air crìochan A’ Chamais Leathainn. Bha fear ann a's a’ choimhearsnachd ud a ghabhadh an t-òran seo cho tric gun deachaidh “Iain Hi Rì Him Bó” a thoirt air mar leas-ainm. A's an òran, tha sealgair as deaghaidh fiadh a mharbhadh. Air dha tilleadh dha `n bhaile, fhuair e naidheachd gu robh a leannan air a réiteachadh aig fear eile.

Neach-aithris: Seumas Watson

This song seems to have been commonly sung in the Broad Cove area of Inverness County. One individual was so fond of singing this song he was nicknamed John Hi Rì Him Bó. The song tells the story of a hunter who, returning to his village after having killed the stag, discovers his sweetheart is betrothed to another.

Cette chanson semble avoir été couramment chantée dans la région de Broad Cove, dans le comté d’Inverness. Il y avait un individu qui aimait tellement cette chanson qu’on l’a surnommé « John Hi Rì Him Bó ». La chanson raconte l’histoire d’un chasseur qui, de retour au village après avoir abattu le cerf, découvre que sa dulcinée a épousé un autre homme.

Hi Rì Him Bò

Seisd:
Hi rì him bó hill o bho ro hò
Hi rì him bó hill ì hill ù
Hi rì him bó hill o bho ro hò.

Chì mi, chì, chì mi thallad
Chì mi na féidh air a’ bhearradh

Chì mi na féidh air a’ bhearradh
`S an gìomanach fhéin `nan deaghaidh
Le ghunna caol, le mhìol choin sheanga
Dìreadh bheann `s a’ teàrnadh ghleannan
Dh’ fhàg thu an damh donn gun anail
Anns an fhraoch a’ sileadh faladh
Bha do mhìolchoin sgìth `ga leanaid
`S bha na gillean sgìth `ga tharraing
Beul an aonaich tighinn gu baile
Fon am faighte biadh gun ghainne
Òl is ceòl is òrain thairis
Tha sgeul ùr air tighinn a bhaile
Chan e sgeul ùr a th’ ann ach naidheachd
Gun do réitich mo cheud leannan
Ribhinn donn an òr-fhuilt chlannaich
Air gun tig an gùn ri cheannach
Aparan is daoir’ an anart
Ribean air a chùl nach greannach
`S cha b’ e siod a bha mi leanadh
Ach do chàirdeas ris na fearaibh
Ri Sir Eóghann `s ri Sir Ailean

©  http://mqup.mcgill.ca/book.php?bookid=125
 

An anonymous song concerning a hunter and a lover lost.

Chanson anonyme sur un chanteur et son amoureuse perdue.

Lachlann Dhòmhnaill Nìll

Bha Lachlann Dhòmhnaill Nìll `na sheinneadair agus `na sgeulaiche air leth comasach, ealanta. Bha ainm aig' a bhith gu math deas-bhriathrach ann an còmhradh cuideachd. Rugadh `s a thogadh e ann an Dùn Bheagain. `S ann do Mhòrar a bhuineadh a chuideachd bho thùs. B’ e Lachlann fear dhe na beulaichean a bu chudthromaiche a thug tabhartas seachad do Cho-chruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn.

Neach-aithris: Seumas Watson

Lauchie Dan N. MacLellan was an exceptional singer and storyteller. He was also a gifted conversationalist. Born and raised in Dunvegan, his family’s origins were in Morar. Lauchie was one of the most important informants to contribute to the Cape Breton Gaelic Folklore Collection.

Lauchie Dan N. MacLellan était un chanteur et conteur d’exception. Il était également doué pour la conversation. Il est né et a grandi à Dunvegan, dans une famille originaire de Morar. Lauchie a été l’une des sources d’information les plus importantes pour la Collection de folklore gaélique du Cap-Breton.